Cingo

Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2017-01-11

Kommunfullmäktige (KF), onsdagen den 11 januari 2017, Folkets Hus, Mysingen kl. 19:00

Allmänt
Mötet startade prick 19:00.
WEB-folket på plats som vanligt. Få åhörare och få ersättare.
Representant från de folkvalda revisorerna på plats.
Presidiet fulltaligt. Ny sekreterare.
Närvarande 36 beslutande (av 41) ledamöter.
Mötet avslutades 19:33. - KF på 33 minuter!

Är 2017 apokalypsens år? En del tycks tro det och åberopar bl.a. Nostradamus. Nog kan man säga att åtminstone det politiska året 2017 startat dystert. Partiledarna i Riksdagen debatterade denna dag den 11 januari 2017 och målade en mörk bild av tillståndet i lilla Sverige. Vi leds av en svag minoritetsregering och Alliansen är mer splittrad än någonsin. Populisterna gläds åt att de liberala idéerna synes försvagade, inte minst av utgången i det amerikanska presidentvalet.

Den nye presidenten i U.S.A, som svärs in den 20 januari 2017, höll presskonferens i New York. En presskonferens som väcker långt mer frågor om tillståndet i världen än trygga svar från och om det stora starka U.S.A.

För att ta sig till Folkets Hus och årets första möte i kommunfullmäktige, fick man uppbåda en hel del envishet och kraft för att trotsa de hårda sydöstliga vindarna och det piskande snöblandade regnet. Fullt förståligt att manfallet var påtagligt vid kvällens sammanträde.

Dagordningen var tunn och avverkades snabbt. Det som tog lite extra tid den här gången var själva uppropet med en helt ny sekreterare i presidiet.

Manfallet bland de förtroendevalda var främst inom (SD), (SN) och (V).

Annars var det lite (SD):s kväll med såväl en interpellation (som besvaras i februari) och en besvarad motion, vars svar (SD) dock inte var helt nöjd med.

Revisorerna var på plats och svarade på två frågor som (SN) ställde vid mötet i december 2016.

Ett medborgarförslag och tre meddelanden godtogs.
Två avsägelser, en (V) ersättare i MSN samt en (S) ledamot i BUN, godtogs.
Fyra fyllnadsval (S), en ledamot och en ersättare i KFN samt en ledamot och en ersättare i MSN, godtogs.

Därmed, efter en lite dryg halvtimme, var det dags att åter ge sig ut i ovädret.

I det följande hänvisar jag till sidor och paragrafer i Handlingarna (29 sidor), där varje halvsida har sitt eget sidnummer.
Numren inom parentes avser sidnumreringen i dagordningen (föredragninslistan, 17 sidor).
Dagordningen finns alltså på kommunens hemsida i form av en PDF-fil.
Handlingarna finns att få från kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i nämndhuset (= kommunhuset).

Sid 4 (4)
Kf §1 Upprop och anmälningar om förhinder
KS-ordf: Närvarande
BUN-ordf: Närvarande
SON-ordf: Närvarande 1
MSN-ordf: Närvarande 2
KFN-ordf: Närvarande 3

Opp-råd (M): Frånvarande 4
Opp-råd (-): Vakant

Grp-led (S): Närvarande 1
Grp-led (M): Frånvarande 4
Grp-led (SD): Frånvarande
Grp-led (L): Närvarande 2
Grp-led (Mp): Närvarande 3
Grp-led (V): Frånvarande
Grp-led (SN): Frånvarande
Grp-led (C): Närvarande
Grp-led (KD): Närvarande
Grp-led (PPiN): Närvarande

Vilde f.d. SD (-): Närvarande

Antal beslutande ledamöter: 36 av 41.

Sid 5 (5)
Kf §2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 december 2016.
Godtogs av KF.

Sid 6 (6)
Kf §3 Justering av sammanträdets protokoll
Protokollet justeras onsdagen den 18 januari klockan 10:00
Justeringsmän, en från (S) och en från (M).
Godtogs av KF.

Sid 7 (7)
Kf §4 Interpellationsbehandling
2016/0014/101-29
(SD) har den 20 december inkommit med en interpellation ställd till MSN:s ordförande (L) om fuktskadade byggnader.

Att interpellationen får ställas godtogs av KF. Svar den 8 februari 2017.

Sid 9 (8)
Kf §5 Revisorerna
Vid mötet i december 2016 ställde (SN) frågor till revisorerna avseende bolagsordningen i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB och utomståendes (allmänhetens) rätt att övervara bolagstämmorna i sagda bolag.

Revisorerna svarade att det i bolagsordningarna inte finns någon beskrivning av utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämmorna eller några sådana inskrivna krav. Det är upp till ägarna, dvs. kommunfullmäktige, att ställa krav på öppna bolagsstämmor, om man vill ha det så.

Svaret godtogs av KF. - Inga följdfrågor eller förslag. - Inga övriga frågor.

Sid 10 (9)
Kf §6 Dnr KS/2016/0132/060-3 Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommuns förskolor

Ärendebeskrivning:
En motion från (SD) om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor kom in den 20 april 2016.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande ska utredas:
- hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en bullermätning,
- kostnader/förutsättningar för att genomföra kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor,
- hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret,
- möjligheter/kostnader för att ta fram planer för att minska bullret på förskolor som saknar sådana.

Förslag till belut:
Kommunstyrelseförvaltningen föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå motion om att mäta bullernivån i våra förskolor.
Men kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-12-14, § 247.

(SD): Vi är inte nöjda med svaret. Vi vet att vissa rutiner finns, men anser att uppföljningar inte görs i den omfattning som är påkallat. Det handlar inte bara om att hantera tekniskt buller utan hur man hanterar det buller som barngrupperna i sig åstadkommer.

(S): Bullernivåerna i våra skolor skall bevakas fortlöpande. Dessa frågor är uppe i BUN återkommande. Pedagog-grupperna jobbar på det här hela tiden (främst tekniskt buller). Uppföljning sker genom återkommande protokollförda skyddsronder varvid åtgärder föreslås och planläggs. Ibland brister det avseende genomförandet av föreslagna åtgärder och det skall påtalas! Instrument för bullermätning finns och bullermätningar kan lätt genomföras lokalt.

(SD): Rätt OK när det gäller det tekniska bullret, men vi är ändå inte nöjda med svaret och yrkar bifall till motionen.

(C): Olika sorts buller även på förskolorna. Ett svårbemästrat buller är s.k. kommunikationsbuller, vilket innebär att glada ungar lätt går upp i hög falsett för att höras, vilket i sin tur kan leda till hörselskador.

(S): Samspel på många händer krävs. Ta del av protokollen! Påpeka brister! Uppföljning är viktigt!

KF-ordföranden ställde proposition: motionen besvarad mot bifall till motionen.
KF beslutade att anse motionen besvarad.

Sid 21 (13)
Kf §7 Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.

Sid 22 (14)
Kf §8 Inkomna medborgarförslag

2016/0006/061-67
Medborgarförslag har inkommit om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till MSN.

Förslag till beslut:
Enligt ovan.

KF godtog beslutet.

Sid 25 (15)
Kf §9 Meddelanden

Kommunstyrelsen har den 14 december 2016, § 248, besvarat medborgarförslag om att förtydliga årsredovisningarna 2016 och framåt med data ur internredovisningen.

BUN har den 15 december 2016, § 165, besvarat medborgarförslag om solskydd och bildäcksgungor på förskolor och skolor, samt att avslå medborgarförslaget i delen som handlar om att ersätta lättmjölken på kommunens förskolor med standardmjölk.

MSN har den 15 december 2016, § 269, beslutat att bifalla medborgarförslag om belysning av gångbana mellan Telegrafgatan och Stathmosvägen.
Godtogs av KF.

Sid 26 (16)
Kf §10 2016/0010/102 Avsägelser

(V) har den 15 december 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ersättare i MSN.

(S) har den 21 december 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ledamot i BUN.

Samtliga godtogs av KF.

Sid 29 (17)
Kf §11 Valärenden
(S): Fyllnadsval:
Till KFN, en ledamot och en ersättare.
Till MSN, en ledamot och en ersättar.

Samtliga godtogs av KF.

Sammanträdet avslutades klockan 19:33.

Nästa KF-möte inträffar onsdagen den 8 februari 2017 klockan 19:00.


Snabbt avklarat igen!


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:33 | 2017-01-11