Cingo

Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2017-02-08

Kommunfullmäktige (KF), onsdagen den 8 februari 2017, Folkets Hus, Mysingen kl. 19:00

Allmänt
Mötet startade prick 19:00.
WEB-folket på plats som vanligt. Få åhörare och få ersättare.
Representant från de folkvalda revisorerna på plats.
Presidiet fulltaligt.
Närvarande 40 beslutande (av 41) ledamöter.
Mötet avslutades 19:32. - KF på 32 minuter!

Eftersom ett (planerat) kort KF, ordnade presidiet ett seminarium/föredrag om säkerhet för de förtroendevalda (Hot och våld mot förtroendevalda) hållet av en föreläsare från SKL. Seminariet startade 19:40 och var genomfört 20:35.

I Nynäshamn har vi en kommunal säkerhetschef och en säkerhetspolicy, eftersom det finns en hotbild även här. Särskilt utsatta är kommunalråden och företrädare för BUN/BUF och SON/SOF. Under den knappa timmen med overheadbilder blev det också "bikupor" där man snackade säkerhet med sin bänkgranne. Helt klart har exponeringen ökat under senare år, framför allt via social medier (Facebook, Twitter mm).

KF-dagordningen var tunn ... inga omröstningar.
Själva mötet dominerades av interpellationen från SD till MSN-ordföranden (L).
En av de folkvalda revisorerna redogjorde för den uppföljning av BUN som man tänker göra nu under våren 2017.

Under inkomna ärenden fick (M) klartecken att framföra två motioner.
En av dessa motioner presenterades vid mötet och finns inte med i handlingarna.
Ytterligare en motion från KD fick klartecken, även den presenterades vid mötet och finns inte med i handlingarna.

Ett medborgarförslag fick bakläxa.

Tre (S)-avsägelser fick OK.

Under valärenden valdes en ny BUN-ordförande (S) och 12 fyllnadsval genomfördes.

Mer detaljerat
I det följande hänvisar jag till sidor och paragrafer i Handlingarna (21 sidor), där varje halvsida har sitt eget sidnummer.
Numren inom parentes avser sidnumreringen i dagordningen (föredragninslistan, 12 sidor).
Dagordningen finns alltså på kommunens hemsida i form av en PDF-fil.
Handlingarna finns att få från kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i nämndhuset (= kommunhuset).

Sid 4 (3)
Kf §15 Upprop och anmälningar om förhinder
KS-ordf: Närvarande
BUN-ordf: Närvarande
SON-ordf: Närvarande A
MSN-ordf: Närvarande B
KFN-ordf: Närvarande C

Opp-råd (M): Närvarande D
Opp-råd (-): Vakant

Grp-led (S): Närvarande A
Grp-led (M): Närvarande D
Grp-led (SD): Närvarande
Grp-led (L): Närvarande B
Grp-led (Mp): Närvarande C
Grp-led (V): Närvarande
Grp-led (SN): Närvarande
Grp-led (C): Närvarande
Grp-led (KD): Närvarande
Grp-led (PPiN): Närvarande

Vilde f.d. SD (-): Närvarande

Antal beslutande ledamöter: 40 av 41.

Sid 5 (4)
Kf §16 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 30 januari 2017.
Godtogs av KF.

Sid 6 (5)
Kf §17 Justering av sammanträdets protokoll
Protokollet justeras onsdagen den 15 februari klockan 10:00
Godtogs av KF.

Sid 7 (6)
Kf §18 Interpellationsbehandling
2016/0014/101-29
(SD) har den 20 december 2016 inkommit med en interpellation ställd till MSNs ordförande (L) om fuktskadade byggnader.

MSNs ordförande (L) har besvarat interpellationen skriftligt.

(SD): Vi har hört talas om den s.k. skolhusutredningen och vid flera tillfällen begärt ut den, men inte fått se den ännu. Därfär har vi ställt 3 frågor till MSN-ordföranden.
(L): Jag har alltså lämnat ett skriftligt svar, vilket finns i handlingarna. Inventeringar av skolorna har gjorts. Det är en del av de normala rutiner vi har för att på lång sikt säkerställa en plan för underhållet. Behoven initierade av BUN är fortfarande inte helt klargjorda och hur permanenta lösningar kommer att se ut är oklart. Den s.k. skolhusutredningen är arbetsmaterial och speglar det arbete som pågår.
(SD): Vi är nöjda med svaren.
(M): Ett uttalande om skolhusutredningen finns på kommunens hemsida.
Sjäva rapporten från 2013 (55 sidor) finns också att ladda ner som en PDF-fil för hugade.
(L): Vi mörkar inte! Vi har valt att offentliggöra rapporten för att undvika onödiga skriverier i bland annat Nynäshamns Posten. Det är alltid knepigt med arbetsmaterial, eftersom det i detta sammanhang inte handlar om formella beslut. Vi måste ju kunna ta saker i rätt ordning. Ytterst är det behoven i BUN som initierar vad MSN skall göra när det gäller lokalbehoven.
(M): Det finns ju även ett arbetsmaterial hos BUN avseende deras behov av lokaler.
(SD): Använder sig kommunen av specialister när det gäller upphandlingen av byggnationer?
(L): Vi har en egen lokalförsörjningsstrateg. Vi arbetar på en skolhusplan. Och professionell upphandling sker med hjälp av Upphandlingsnämnden. Vårt problem är ålderstigna lokaler. Förskolorna i kommunen är fråb 70-talet.

Därmed var den interpellationen avslutad och KF godtog behandlingen av densamma.

Sid 11 (7)
Kf §19 Revisorerna
Två nya revisionsrapporter har inkommit, Förstudie Norvik och Granskning av samhällsbetalda resor.

Rapporterna finns tillgängliga på kommunens hemsida på under rubriken Kommun och politik, Kommunrevisorerna.

Förstudie avseende projektet Norviks hamn (12 sidor)
Granskning och styrning av samhällsbetalda resor (SON och BUN) (18 sidor)

Dessa rapporter kommer upp i KF i mars 2017.

En av de folkvalda revisorerna och tidigare ledamot av KF för (KD) informerade om vad revisorerna har på gång. Man gör inhop i nämnderna för att sprida information om hur revisionen arbetar. Revisionen arbetar med stöd och råd för förbättringar och förändringar i såväl nämnder som förvaltningar.
I början på varje år gör man en riskanalys och bestämmer vilka granskningsobjekt som är mest angelägna.
Närmast står en uppföljning/granskning av BUN på dagordningen. Det gäller bl.a. Gymnasieskolan och Skolinspektionens rapport från 2015. Det gäller också resursfördelningsmodellen, kvalitetsarbetet och kontrollmålen samt kränkande särbehandling. Rapporten skall vara klar i maj 2017.

Sid 12 (8)
Kf §20 Inkomna ärenden
En motion har inkommit från (M) avseende en långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun.
En motion (på bordet) från (M + C + KD) avseende kommundelningsutredning.
En motion (på bordet) från (KD) avseende inrättandet av vårdserviceteam.

KF godtog att alla tre motionerna får ställas.

Sid 15 (9)
Kf §21 Inkomna medborgarförslag

2017/0006/061-1 Medborgarförslag har inkommit om att göra om kontorshus till bostäder åt nyanlända och kommuninvånare.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Presidiet meddela dock att KF inte kan fatta beslut i detta ärende, eftersom de fastigheter som avses i medborgarförslaget är i privat ägo. Förslagställarna uppmanas att kontakta fastighetsägarna.

Sid 18 (10)
Kf §22 Meddelanden

2017/0008/102-1
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare för ersättare i kommunfullmäktige från och med den 10 januari 2017.
Ny ersättare för (S) i stället för avgången ersättare (S).

Godtogs av KF.

Sid 19 (11)
Kf §23 2016/0010/102 Avsägelser

(S) har den 23 januari 2017 inkommit med en avsägelse av samtliga politiska uppdrag i BUN.
(S) har 2017-02-03 inkommit med en avsägelse av politiska uppdrag som ledamot i KF och ledamot i KS.
(S) har 2017-02-05 inkommit med en avsägelse av förtroendeuppdrag i KF.

Sid 21 (12)
Kf §24 Valärenden
Val av ny BUN-ordförande (S). Godtogs av KF.

Fyllnadsval:
BUN: Två ordinarie ledamöter (S) samt två ersättare (S).
SON: En ordinarie ledamot (S) samt en ersättare (S).
KFN: En ersättare (S).
KS: En ersättare (S).
Nynäshamns Mark AB: En ordinarie ledamot (S).
MSN: En ledamot (Mp).
SMOF: Ordinarie ledamot och tillika vice ordförande (MP).
MSN: En ersättare (SD).
Samtliga godtogs av KF.

Sammanträdet avslutades klockan 19:32.

Nästa KF-möte inträffar onsdagen den 8 mars 2017 klockan 19:00.


Snabbt avklarat igen!


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:34 | 2017-02-11