Cingo

Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2017-03-08

Kommunfullmäktige (KF), onsdagen den 8 mars 2017, Folkets Hus, Mysingen kl. 19:00

Allmänt
Mötet rullade igång prick 19:00.
Mötet var i mål klockan 20:31.

WEB-folket på plats som vanligt med åtminstone en ny videokamera på stativ.
Genomgående nya stolar i Mysingen. Klart bekvämare än de gamla. Och smidigare att hantera.
Presidiet fulltaligt (ordförande, två bisittare och sekreterare).
Representant för de förtroendevalda revisorerna på plats.
Just inga åhörare och sparsamt med ersättare.

Debattmässigt dominerades kvällens övning av läxor i skolan med anledning av en motion från (V). Egentligen hör inte frågan hemma i kommunfullmäktige alls, eftersom det är professionen (rektorer och lärare) som råder över den domänen. Men en rätt het ideologisk debatt blev det.

Annars var reglementet för förtroendevalda åter på tapeten med särskild vinkling avseende föräldrarledighet.
Diverse bolagsordningar också uppe igen för beslut.

Mer detaljerat
I det följande hänvisar jag till sidor och paragrafer i Handlingarna (128 sidor), där varje halvsida har sitt eget sidnummer.
Numren inom parentes avser sidnumreringen i dagordningen (föredragninslistan, 38 sidor).
Dagordningen finns alltså på kommunens hemsida i form av en PDF-fil.
Handlingarna finns att få från kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i nämndhuset (= kommunhuset).

Sid 4 (3)
Kf §15 Upprop och anmälningar om förhinder
KS-ordf: Närvarande
BUN-ordf: Närvarande
SON-ordf: Närvarande A
MSN-ordf: Närvarande B
KFN-ordf: Närvarande C

Opp-råd (M): Närvarande D
Opp-råd (-): Vakant

Grp-led (S): Närvarande A
Grp-led (M): Närvarande D
Grp-led (SD): Närvarande
Grp-led (L): Närvarande B
Grp-led (Mp): Närvarande C
Grp-led (V): Närvarande
Grp-led (SN): Närvarande
Grp-led (C): Ej närvarande
Grp-led (KD): Närvarande
Grp-led (PPiN): Närvarande

Vilde f.d. SD (-): Ej närvarande

Antal beslutande ledamöter: 38 av 41.

Sid 5 (3)
Kf §38 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 27 februari 2017.
Godtogs av KF.

Sid 6 (4)
Kf §39 Justering av sammanträdets protokoll
Protokollet justeras onsdag 2017-03-15 klockan 15:30.
Godtogs av KF.

Sid 7 (5)
Kf §40 Interpellationsbehandling
Inga interpellationer har inkommit.

Sid 8 (6)
Kf §41 Revisorerna
Ingenting från de förtroendevalda revisorna.
Heller inga frågor till revisorerna.

Sid 9 (7)
Kf §42 Dnr KS/2014/0242/003-27
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. andra stycket i 12.1 § ska ha följande lydelse:
Föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Ersättare utses enligt gängse ordning.

2. kommunstyrelsens reglemente 9 § får följande lydelse:
Handha och besluta i frågor om tolkning och tillämpning inom de riktlinjer och bestämmelser rörande pensioner, föräldraledighet, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till politiskt förtroendevalda som fullmäktige fastställt.

3. uppdra till arvodesberedningen att se över reglerna för ersättningsbestämmelser vid längre frånvaro.

MSN-ordföranden jävig. Ersattes.

(S): Kommunallagen ställer sina särskilda krav. Man arbetar med olika lösningar i olika kommuner för att föräldrarskap skall kunna kombineras med att vara förtroendevald. Det föreliggande förslaget här i Nynäshamn behöver tvättas avseende punkten 12.1 ännu en gång. Men det finns också andra delar av förslaget som måste ses över i ljuset av ny information från omvärlden. Det behövs helt enkelt en ny omgång, varför vi nu vill dra tillbaka förslaget i sin helhet.

(Mp): Vi yrkar att förslaget dras tillbaka.

(SN): Vi stöder yrkandet att dra tillbaka förslaget. Som det nu är så har man plåstrat om det är reglementet åtskilligt, så att det har blivit en hel skog av plåster med åtföljande inkonsekvenser. Det är dags att se över alltihop och det grundligt.

(M): Förstår inte riktigt. Återremitering eller dra till baka? Vi är helt med på att se över hela texten.

(S): Absolut dra tillbaka förslaget. Dags att göra om från början.

KF beslutade att biträda (Mp)-yrkandet (=dra tillbaka förslaget).

Sid 35 (11)
Kf §43 Ledighet för förtroendevald

Andre kommunalrådet (L) har ansökt om att få föräldraledighet i enlighet med reglemente för ersättning till förtroendevalda under tiden 10/4 – 1/10 2017.

MSN-orföranden jävig. Ersattes.

(SN): Vad nu? Som vi uppfattar det finns inte föräldrarledighet för förtroendevalda ännu.

(L): KS har redan fattat beslut om att tillåta föräldrarledighet för förtroendevalda. För att detta beslut skall gälla måste också KF besluta på samma sätt.

(SN): Föräldrarledighet finns inte!

(S): Jo, det gör det och det framgår av KS-protokollet från sammanträdet 2017-11-16. Vad som krävs nu är att KF går på samma linje.

KF beslutade enligt förslaget (= föräldrarledighet finns för förtroendevalda).

Sid 36 (12)
Kf §44 Dnr KS/2017/0055/007-1
Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.

(SN): Eftersom de olika utgåvorna av bolagsorningarna under denna punkt och de följande (§§ 45 och 46) inte är ordentligt daterade, är det hela förvirrande. Vilken bolagsordning är den senaste och den vi skall besluta om? Vi återkommer i samtliga fall till tillkännagivandet av bolagsstämmorna och hur de utan dator och Internet skall få vetskap om dessa stämmor.

(S): Alla de tidigare förslagen till ändringar är inarbetade i texterna. Fler kommer dock. Bl.a. om annonsering i NHP.

KF beslutade enligt KS-förslaget.

Sid 46 (15)
Kf §45 Dnr KS/2016/0273/107-6
Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande, med följande ändring av § 12 sista meningen:

Bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman finns på moderbolagets AB Nynäshamnsbostäders webbplats.

KF beslutade enligt KS-förslaget.

Sid 65 (19)
Kf §46 Dnr KS/2016/0274/107-6
Bolagsordning Tegeltraven Holding AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande, med följande ändring av § 12 sista meningen:

Bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman finns på moderbolagets AB Nynäshamnsbostäders webbplats.

KF beslutade enligt KS-förslaget.

Sid 76 (23)
Kf §47 Dnr KS/2017/0063/107-4
Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om förändrat ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder:

- Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.1 så klargörs att bolaget svarar för bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen.
- Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.5 ges bolaget i uppdrag att tillhandahålla och uppföra tillfälliga boenden.

Punkt 2.1 och 2.5 i ägardirektivet får följande lydelse:

Punkt 2.1 AB Nynäshamnsbostäders målgrupper och utbud
Bolaget vänder sig till befintliga hyresgäster, andra kommuninvånare och personer som söker bostad i Stockholmsregionen. Bolagets verksamhet ska långsiktigt främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet och som attraherar olika hyresgäster. Bolaget ska därvid i samverkan med kommunen och andra aktörer tillgodose behovet av dels trygghetsboende, dels mindre lägenheter, anpassade till ungdomars behov och ekonomiska förutsättningar. Bolaget ska därutöver mot ersättning tillhandahålla lägenheter för socialt boende efter särskilda överenskommelser med kommunen. Bolaget ska även svara för bostäder till de nyanlända som anvisas till kommunen enligt Bosättningslagen (2016:38). Detta uppdrag regleras i ett separat avtal mellan kommunen och bolaget.

Punkt 2.5 Nyproduktion av bostäder
Kommunens mål är att möjliggöra mellan 100 och 300 bostäder per år. Bolaget ska bygga minst 200 lägenheter till år 2019. Den huvudsakliga inriktningen ska vara kompletterande bebyggelse i stadsdelar där andelen hyresrätter bör öka eller där bolaget har möjlighet att nyproducera. Bolaget ska även tillhandahålla och uppföra tillfälliga bostäder. Detta uppdrag regleras i ett separat avtal mellan kommunen och bolaget. Utökade kostnader för tillfälliga bostäder ska inte belasta hyresgästkollektivet.

(M): I samband med att detta ärende behandlades i KS gjorde vi ett särskilt uttalande. (Läser upp uttalandet).
Anvisningslagen skall givetvis följas och kommunen göra allt för att klara bostadsbehoven utan att hyreskollektivet drabbas av kostnaderna eller får längre kötider i bostadskön. Detta måste klaras för att inte integrationen skall äventyras med svåröverskådliga konsekvenser för kommunen på sikt.

(S): Håller med i stor drag. Vi är tveksamma till tillfälliga lösningar med tillfälliga byggnadstillstånd och bostadsmoduler travade på varandra. Vi har högre ambisioner än så här i Nynäshamns kommun. Det behövs ca 1500 bostäder till med permanenta byggnadstillstånd. Och det snart. Vi måste tänka nytt! Samtidigt bygger NCC hamnen och det tar sitt av tillgängliga byggresurser.

(Mp): Vi håller med och vill göra följande tillägg: Vi skall klara det vi är ålagda samtidigt som vi verkligen vill ta emot de som anvisas oss.

(C): Det talas om särskilda avtal?

(S): Ja, det finns separata avtal om bostäder för nytillkomna mellan SON och Nynäshamnsbostäder.

KF beslutade enligt KS-förslaget.

Sid 92 (28)
Kf §48 Svar på motion från (SD)
Utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

(SD): Tackar för det grundliga utredningsarbete som gjorts för att ge oss svar. Tycker dock att för mycket läggs över på rektorerna.

(S): Tack för motionen. Bra frågeställningar. Nu är det så att enligt skollagen bestämmer rektorerna över sina områden.

(V): Vi har erfarenheter av tidigare jourer och deras volontärer. Det är svårt att styra externa organisationer. Det är naturligtvis helt OK att informera om olika verksamheter. Vår egen webb är dock dålig på detta.

(S): Det finns bra ungdomsmottagning på nätet. Det är dit de unga vänder sig i första rummet. Vi har annars nära samarbete med PAX och ett väl utvecklat samarbete regionalt.

KF beslutade enligt KS-förslaget (= att anse motionen som besvarad).

Sid 107 (32)
Kf §49 Dnr KS/2016/0248/060-2
Svar på motion från (V) om läxfri skola.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Inlägg i debatten: (V): 11, (S): 8, (M): 2, (SN): 3, (Mp): 2, (C): 1, (L): 0, (SD): 0, (KD): 0, (PPiN): 0 = 27 inlägg.
Nedan i sammandrag.

(V): Nu blir det ideologi. Vi har ojämlika förhållanden i skolorna. Läxhjälp finns ibland, ibland inte. Läxornas värde och betydelse varierar i forskningen om desamma. Föräldrarnas roll i sammanhanget och enligt skollagen är underordnat. Föräldrarnas roll är främst att (enligt §20) se till att ungarna verkligen går i skolan och själva delta i utvecklingssamtal (§12) minst en gång om året.
Behovet av läxor bör ses över. De har låg effekt. Bäst fungerar de på högpresterande elever. Det grundläggande problemet med läxor är att lärarna inte har den tid i klassrummen som behövs för enskild uppföljning av varje elev. Stödet i hemmet blir avgörande och det stämmer dåligt med vad skollagen säger. Lärarna måste ges bättre möjligheter och mer tid. Bifall till motionen!

(S): Skall KF verkligen diskutera detta? Det är lärarna som avgör och läxhjälp finns. Anpassning i det enskilda fallet kan göras. Det gäller att lita på professionen. Bifall till KS-förslaget.

(V): Det är KF som kan forma framtiden. En seriös utvärdering av läxornas värde borde göras. Ge lärarna verktygen och tiden! Vi har ingen jämlik skola. Tillgängliga resurser är olika på olika håll. Undervisningsjobbet skall göras i skolan.

(M): Håller med (S) i stort. Bedömningen om läxor skall användas eller ej är upp till professionen. Politiker på det lokala planet skall inte lägga sig detta. Inte vår sak.

(S): Alla elever skall kunna ta del. Alla skall med på tåget. Ingen skall lämnas kvar på perrongen. Det finns naturligtvis bra och dåliga läxor. Men någon läxfri skola finns knappast. Lärarna styr. Hemmastudiet utvecklar. Webben erbjuder nya möjligheter. Undervisande filmer kan vara ett bra hjälpmedel. Föräldrarnas huvudsakliga uppgift är att se till att ungarna får mat i magen, är hela och rena och sover tillräckligt för att vara pigga i skolan.

(SN): Jättespännande diskussion. Själv lärare. Aldrig läxor över lov och helger. Givetvis måste läxor förberedas och följas upp i klassrummet. I vårt grannland Findland klara man det galant. Teknologierna är ingen lösning i sig. Det handlar om lärarnas tid och hur den används. Upp-och-nedvända skolrummet sätter eleverna i fokus. Video-filmer kan knappast ersätt levande undervisning.
Apropå perronger så bussas det elever alldeles för mycket i den här kommunen.

(S): Undervisningen skall naturligtvis ske i lektionssalen. Använder man filmer i undervisningen gäller där som i allt annan undervisning att man förbereder och följer upp.

(SN): Undervisningsmiljön ger olika signaler till eleverna. Filmförevisningar kan lätt missuppfattas som ett slags nöjesdetaljer snarare än regelrätt undervisning. Själv jobbat med att göra film för undervisningsändamål. Det kan fungera under rätt omständigheter.

(S): Lärarna har ingen skyldighet att ge läxor. Det handlar om individanpassning. KF kan naturligtvis inte ge sig till att genaralisera inom detta område. Och naturligtvis skall lärare och rektorer hålla sig uppdaterade om forskningen inom skolans områd. Inte heller detta är KF:s sak.

(C): När jag gick i skolan var det inga problem. Vi var 16 elever i klassen och fick all den hjälp vi behövde. Nu är det totalt annorlunda. Sonen gråter över sina läxor. Vi hjälper honom så gott vi kan på kvällarna och under helgerna. Och undrar var läxhjälpen finns.

(Mp): Att använda filmer i undervisningen kan vara OK. Mycket handlar om att bygga broar mellan människor. Varför har (V) lagt den här motionen egentligen? Innehållet i motionen är bra men att-satserna är dåliga. Varför inte påverka genom interna samtal i stället?

(V): Barn har väldigt olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen samtidigt som lärarna är pressade av stora klasser och bristande tid. Så vad är det då för fel på andra att-satsen i motionen? Där det står om stödet för jämlik läxhjälp i hela kommunen? Det är väl ändå en sak för KF?

KF beslutade enligt KS-förslaget (= att avslå motionen).

Sid 117 (34)
Kf §50 Dnr KS/2016/0248/060-2
Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden

Sid 118 (35)
Kf §51 Inkomna medborgarförslag

2017/0099/061
Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns kattförenings katthem har inkommit 2017-02-09. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen (KS).

2017/0112/061
Medborgarförslag om att i kommunal regi driva en parklek och öppen förskola i Stadsparken i Nynäshamn har inkommit 2017-02-20. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till barn- och utbildningsnämnden (BUN).

KF beslutade enligt ovan.

Sid 125 (36)
Kf §52 Meddelanden

2016/0006/060-79
Kultur- och fritidsnämnden har den 30 januari 2017, § 9, beslutat att bevilja medborgarförslag om rensning av kommunens anslagstavlor.

2016/0006/060-80
Kultur- och fritidsnämnden har den 30 januari 2017, § 8, besvarat medborgarförslag om att bygga en hinderbana för att kunna träna styrka, snabbhet och balans.

2016/0006/061-81
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 28 januari 2017, § 5, besvarat medborgarförslag om tillgång till brevlåda och bussförbindelser i Kalvö industriområde.

Godtogs av KF.

Sid 126 (37)
Kf §53 Avsägelser
2016/0010/042-41
Avsägelse från (V) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Avsägelse från den politiske vilden, fd (SD), som ledamot av KF.

Båda godtogs av KF.

Sid 128 (38)
Kf §54 Valärenden

En styrelsesuppleant (V) valdes in i Nynäshamnsbostäder och Tegeltraven Holding.

Sammanträdet avslutades klockan 20:31.

Nästa KF-möte inträffar onsdagen den 19 april 2017 klockan 19:00.
Årsredovisningen 2016.


Väldigt olika saker den här gången, men i botten det gamla vanliga; fördelningen av tillgängliga resurser.


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:35 | 2017-03-09