Cingo

Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2017-04-19

Kommunfullmäktige (KF), onsdagen den 19 april 2017, Folkets Hus, Mysingen kl. 19:00

Allmänt
Mötet rullade igång prick 19:09.
Mötet var i mål klockan 22:09.

WEB-folket var försenade med sin uppriggning av kameror, ljud och ljus.
Presidiet fulltaligt (ordförande, två bisittare och sekreterare).
Representant för de förtroendevalda revisorerna på plats.
Rätt mycket åhörare och bra med ersättare.

Ute i förrummet till Mysingen är det som vanligt uppdukat på ett par bord med frukt (röda äpplen), småkakor (havreflarn med choklad på ena sidan), muggar och té-påsar, en ensam termos med té-vatten. Kaffet är sent det också.

Ledamöterna vankar oroligt omkring. Någon tar i den ensamma termosen med té-vatten och utbrister "men det är ju bara vatten". Kaffetörsten är stor. I brist på annant knapras det på havrekakorna. En och annan tar sig ett äpple.

Finns det något samband mellan kaffet, frukten och kakorna eller kanske téet, med det som händer senare under kvällen? Troligen inte. Men ändå. Under en av ajourneringarna smakade jag på kaffet med en knappt halvfull kopp. Lite lustigt smakade det faktiskt ...

Snarare är det så att kvällens begivenheter, denna egendomliga politiska teater som regiserad av en osynlig Dario Fo (men han dog ju i fjol), handlar om att fritidspolitikerna har dåliga insikter i hur kommunen egentligen fungerar. Inte heller verkar de ha några klara idéer om hur kommunen borde fungera. Bristande tid förstås, men samtidigt är det är helt enkelt svårt att hänga med i alla svängar, styrdokument, reglementen och lagstiftning.

Jag tycker mig också kunna notera ett kommunikationsgap mellan politiker och tjänstemän. De verkar faktiskt leva i olika världar. Själv är jag rätt och slätt observatör och börjar alltmer misstro själva partiväsendet. För mig är det alldeles tydligt att demokratin står inför stora prövningar, inte minst med tanke på klimatförändringarna.

Omsättningen på de förtroendevalda är dessutom hög. Många kroknar helt enkelt. Särskilt (SD) verkar ha svårt att hitta sin politiska form i Nynäshamns kommun.

Kvällens sammanträde började alltså försenat, men rullade igång ungefär som vanligt, strax efter att de stora kaffe-termosarna kommit på plats och ledamöterna fått sitt kaffe. På ledamöternas bord var det gott om kaffemuggar och det smuttades flitigt.

Först var det upprop mm. Denna afton var fullmäktige fulltaligt. Sedan blev det lite munhuggandes om en tågdepå, som inte verkar bli av.
Men när man kom till §60 i dagordningen spårade allt plötsligt ur rejält.
Jag har hittills aldrig upplevet ett så bisarrt kommunfullmäktige som just denna afton.
Och då har jag ändå suttit på åskådarbänken under åtskilliga år nu.

När uppståndelsen kring årsredovisningen efter en dryg timme hade klingat av, tuffade det på igen ungefär som vanligt med antagande av äldrepolitiskt program, reglemente för föreningsbidrag och regler för bidrag till studieförbund. En taxeändring slank också med utan prut. Liksom att få träna i Ösmo simhall på recept (FaR).

Lite mer liv i luckan blev det igen när frågan om att öppna nämndernas sammanträden för allmänheten kom upp. Slutade (förstås) i avslag till denna (V)-motion. (KD)-motionen om barnvagnsskydd väckte också känslor. Som vanligt lättare att debattera cyckelställ än atomkraftverk.

Också avrapporteringen avseende obesvarade motioner (6 st), obesvarade medborgarförslag (20 st) samt balanslistan (20 ärenden, se sidorna 109 - 118 i handlingarna) godtogs utan invändningar. Några nya medborgarförslag godtogs samt sju (7) meddelanden. Och på slutet fyra (4) avsägelser samt fyllnadsval till åtta (8) funktioner med lika många ledamöter.

Mer detaljerat
I det följande hänvisar jag till sidor och paragrafer i Handlingarna (141 sidor), där varje halvsida har sitt eget sidnummer.
Numren inom parentes avser sidnumreringen i dagordningen (föredragninslistan, 57 sidor).
Dagordningen finns alltså på kommunens hemsida i form av en PDF-fil.
Handlingarna finns att få från kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i nämndhuset (= kommunhuset).

Kvällens huvudnummer var årsredovisningen 2016 (96 sidor), men på ett högst oväntat sätt.

Sid 5 (3)
Kf §56 Upprop och anmälningar om förhinder
KS-ordf: Närvarande
BUN-ordf: Närvarande
SON-ordf: Närvarande A
MSN-ordf: Närvarande B
KFN-ordf: Förhinder C

Opp-råd (M): Närvarande D
Opp-råd (-): Vakant

Grp-led (S): Närvarande A
Grp-led (M): Närvarande D
Grp-led (SD): Närvarande
Grp-led (L): Närvarande B
Grp-led (Mp): Förhinder C
Grp-led (V): Närvarande
Grp-led (SN): Närvarande
Grp-led (C): Närvarande
Grp-led (KD): Närvarande
Grp-led (PPiN): Närvarande

Antal beslutande ledamöter: 41 av 41.

Sid 6 (4)
Kf §57 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 10 april 2017.
Godtogs av KF.

Sid 7 (5)
Kf §58 Justering av sammanträdets protokoll
Protokollet justeras onsdag 2017-04-28 klockan 10:00.
En ledamot från (S) och en ledamot från (M).
Godtogs av KF.

Sid 8 (6)
Kf §59 Interpellationsbehandling
2017/0014/101-1
(M) inkom den 13 mars 2017 med en interpellation ställd till KS-ordföranden (S) angående tågdepå.
KS-ordföranden (S) har besvarat interpellationen skriftligt (finns i handlingarna).

Replikskifte om den ev. tågdepån:
(M): (drar ärendet som hastigast) Varför gick (S) egentligen in på det här med tågdepån 2014? För att det var valår? Nog för att det finns många projektportföljer i kommunen, men att 80 timmar skulle räcka för att kartlägga det här med depån tror vi inte riktigt på. Eftersom jag sitter i Landstinget så visste jag redan tidigt att en tågdepå i Nynäshamn knappast var aktuellt, i varje fall inte med Train Alliance. Tackar dock för svaret.
(S): Valår eller inte, så måste vi ta de företag som kontaktar oss på fullaste allvar. Oavsett storleken på företag eller projekt. Vi kan inte alltid luta oss mot Landstinget. Skall vi bedriva business överhuvudtaget? Ja, vi tycker det. Projekt av det här slaget tar alltid tjänstemannatid och det är alltid en avvägning hur denna tid skall användas. Och det är alltid grannlaga att bestämma sig för när ett avslut är av nöden. I det här fallet så har det uppstått vissa motsättningar och tjänstemannasidan har förordat ett avslut.
(M): Ni borde redan från början insett att det skulle beröra ett begränsat antal tåg och att Landstinget inte är intresserat av externa aktörer. Så ni borde redan från början ha använt resurserna till annat.
(S): Spekulera kan man alltid. I det här fallet var det glasklart att göra som vi gjorde och gör.
(M): Det ryktas om att Train Alliance inte alls gett upp om en tågdepå i Nynäshamn. Vad säger du om det?
(S): Gör de ett nytt närmande får vi ta hand om det då.

2017/0014/101-2
(M) inkom den 30 mars 2017 med en interpellation ställd till KS-ordföranden (S) angående oro och osäkerhet inom kommunens organisation.
KF godtog att interpellationen får ställas. Skall besvaras vid nästa KF (2017-05-10).

Sid 13 (7)
Kf §60 Revisorerna
De förtroendevalda revisorerna hade inget att rapportera under denna punkt.
Inte heller gavs något utrymme för frågor till revisorerna.
I stället blev det en diskussion om hur §61 och 62 enligt nedan skulle hanteras.
Animerad debatt med två diskussionsfyllda ajourneringar tillstötte; återremiss eller bordläggning, hanteringsordning, detaljeringsnivå?

Kommentar:
Den vanliga ordningen i KF har alltid varit att ta revisionsberättelsen före årsredovisningen. Kan tyckas vara en egendomlig ordning. Alltså att i princip att ta godkännandet före granskningen. En sorts in-blanco-godkännande. Det verkar som just detta har irriterat (M) ganska länge nu.
Men man kan också se det från ett annat håll. Revisorerna är ju folkvalda och gör sina granskningar på KF:s uppdrag. Revisionsberättelsen kan ses som en hjälp till ledamöterna att fatta ett bra beslut avseende årsredovisningen och ansvarsfriheten. Alltså att ta revisonsberättelsen före årsredovisningen.
Måluppfyllelserna har länge varit problematiska, liksom målen och målindikatorerna i sig, och har lett till ständigt återkommande anmärkningar från revisorerna under åren som gått.

Inlägg i debatten om revisionsberättelsen/årsrapporten:
= (S): 10, (M): 8, (SD): 2, (L): 4, (Mp): 0, (SN): 4, (V): 4, (C): 2, (KD): 1, (PPiN): 0 = 35 inlägg.

(M): Vi tycker att årsredovisnineg 2016 är ofullständig och kanske borde återremiteras. Kompletteringar krävs. Vi har en stor andel icke uppnådda mål att ta ställning till. Liksom att många mål inte bedömts alls med hjälp av de totalt 67 målindikatorer som finns och som dessutom är svårtolkade.
(SN): Vi stöder återremiss-kravet. Framför allt handlar det om måluppfyllelserna. En ordentlig återrapportering saknas. Vi har egentligen inget beslutsunderlag.
(SD): Återremiss!
(S): Vi vill att ni förtydligar på vilka punkter ni vill ha mer information. Vi anar att ni vill ha mer detaljerad information än vad som egentligt behövs i en sammanfattande årsredogörelse för hela kommunen. Vi begär ajournering när ordförande anser det lämpligt.
(M): Mer information måste tillföras från nämnderna.
(C): Återremiss!
(KD): Återremiss!
(L): Detta är mycket förvirrande. (M), (C) och (KD) sitter ju i nämnderna och har ju därmed tillgång till den detaljerade information som efterfrågas här.
(SN): Inte alla som har insyn i nämnderna i den här församlingen. Det är ju ändå så att frågan om ansvarsfrihet för KS och nämnderna skall tas här i KF. Vi fick ju inte heller ut alla handlingar på ett bräde, eftersom en del av dokumenten måste begäras ut i särskild ordning. Påsken gjorde detta omöjligt för många av oss.
(S): Påsken i sig kunde knappast vara något hinder. Alla visste ju när den skulle inträffa.
(M): Eftersom jag sitter SON så har jag fått nämndens utmärkta årsredovisning för 2016 (troligen verksamhetsberättelsen 2016). Och kan den. Men jag vet absolut ingenting om de andra nämnderna.
(V): Ordningsfråga! - Dra ett streck nu för denna debatt!
(S): Det är ju KS som är beredningsorganet för KF. Och det görs övergripande, inte på detaljnivå.
(S): Den övergripande budgeten bryts ju ned i nämnderna. Skall vi införa ett nytt förfarande och nya redovisniingsregler?
=====
Ajournering 10 minuter.
=====
Klockan: 20:00
Revisorerna: Det blir egendomliga konskvenser av en ev. återremiss. KS har ju berett ärendet. Och i KS har de flesta partierna representation, inte minst (M). Varför agerade eller reserverade sig inte (M) i KS då ärendet var upp där? Vi granskar årsredovisningarna, vare sig de är bra eller dåliga och lämnar vårt utlåtande. Målen har det jobbats på i 8 år nu. Och fortfarande är de inte bra eller särskilt användbara. Får vi en reviderad årsredovisning för 2016 på vårt bord, så måste vi ju granska den. Och då är vi knappast klara förrän någon gång i höst.
(S): Frågan måste klaras av idag!
(V): Oklart vad återremissen ev. skulle kunna tillföra. Redovisningen i kommunen har länge varit problematisk. Mer konkret redovisning krävs. Alla ledamöter i KF skall ha samma underlag. (SN) är ju vid sidan om, eftersom de inta har några platser vare sig i KS eller nämnderna. Det är inte bra. - Inget yrkande.
(L): Nu är det ju så enligt vår arbetsordning att årsredovisningen skall vara avklarad senast den sista juni året efter det år som årsredovisningen gäller. Så "i höst" är knappast möjligt alls.
(S): Vi måste kör vidare nu! Vi får ta till oss revisorernas kritik om måluppfyllelserna och bättra oss.
(SN): Det borde inte vara någon stor sak. Men underlagen till alla ledamöter måste finnas före beslut.
(M): Instämmer med föregående talare.
(V): Då är väl bordläggning enda alternativet?
(M): Tveksamt med bordläggning.
(S): Vi förstår fortfarande inte vilka ytterligare handlingar som krävs.
(M): När det gäller måluppfyllelserna så är det tveklöst KF:s ansvar.
(S): Fortfarande förvirrande. Vilka dokument behövs?
(L): Som sagt, förvirrande. Gäller det verksamhetsplanerna på nämnd-nivå?
Ordföranden: (Klargörande) Det måste rimligen avse nämndernas verksamhetsberättelser för 2016.
(M): Klart vi måste se åtminstone den närmast underliggande nivån.
(L): Som vi ser det räcker det med den kommunala nivån, dvs. en sammanfattning av de underliggande nivåerna. Vi tycker också att alla relevanta dokumnet var med i utskicket till ledamöterna.
(S): Jag återkommer till det här med redovisningsprinciperna. Skall vi ändra dem?
=====
Ajournering klocken 20:25
=====
Klockan 20:34
(V): Räcker det då inte med de begärda kompletteringarna av verksamhetsberättelserna 2016 för KS, BUN, KFN, MSN och SON? Och att bordlägga ärendet till den 10 maj 2017 och helt glömma återremissyrkandet?
(M): Vi biträder yrkandet om bordläggning.
(SN): OK med bordläggning för oss.
(C): Bordläggning!
(S): Bordläggning, samt att ledammöterna får ut nämndernas verksamhetsberättelser för 2016.
(SD): Yrkar bordläggning.
=====
Klockan 20:37
Ordföranden: (Klargörande) Några nya utskick kommer inte att göras till ledamöterna. De får själva begära ut det de anser sig behöva. Ärendena tas upp igen 2017-05-10.

Sid 14 (8)
Kf §61 Dnr KS/2017/0029/042
Revisionsberättelse för år 2016 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad den 4 april 2017 tillstyrkt att styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Bordlades.

Sid 15 (9)
Kf §62 Dnr KS/2017/0022/042
Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2016 inklusive barnbilaga, samt
2. föreslå kommunfullmäktige att VA-verksamhetens resultat på 4,8 miljoner kronor balanseras i internredovisningen för år 2016.
Bordlades.

Klockan: 20:39
Sid 19 (12)
Kf §63 Dnr KS/2016/0250/730
Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026 - ett tvärpolitiskt program
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.
Antaget.

Inlägg i debatten om det äldrepolitiska programmet:
= (S): 3, (M): 1, (SD): 1, (L): 0, (Mp): 1, (SN): 1, (V): 0, (C): 0, (KD): 0, (PPiN): 0 = 7 inlägg.

(S): Det har varit en rolig och lärorik resa att ta fram det här dokumentet. Vi har en gemensam grundsyn över partigränserna och vi har ett bra dialogklimat. Nu kan man fila på ett sådant här dokument länge. Men man bör stanna till när man har ett tillräckligt bra dokument framme (Good-Enough-Document). Vi ser 3 nivåer i äldreboendet med bra stöd av modern teknologi. Vi kommer bl.a att vara med på banan tidigt med 5G när detta införs på prov i Storstockholmsområdet. Bifall till det äldrepolitiska programmet!
(SD): Vi yrkar återremiss av ärendet. Vi anser att dokumentet är undermåligt och behöver kompletteras. Vilka är aktörerna? Hur skall olika typer av tjänster utvecklas? Vad blir kostnaderna? Hur skall nödvändig byggnation komma till stånd och se ut?
(M): Vi yrkar bifall till det äldrepolitiska programmet. Har varit en mycket intressant och lärorik process att få delta i detta arbete. En vision för oss är väl fungerande äldreboenden vid havet, där de äldre kan se solen både gå upp och ner.
(S): Programmet är ju övergripande och nedbrytningen i detaljerna kommer vart efter. (SD) är och hugger på detaljer. Vi tycker det är beklagligt att (SD) inte varit närvarande i nämnden (SON) och verkligen deltagit i dessa diskussioner. Bifall till programmet!
(Mp): SON är en inkluderande nämnd. (SD) har inte alls varit med på banan i detta arbete. Och det beklagar vi verkligen. Ändra på det, (SD)! Bifall till programmet.
(SN): Vi har ju inga platser i nämnden (SON) och har därför inte haft möjlighet att delta i arbetet med att ta fram detta program. Vi tycker dock att det är ett bra program. Det har rätt nivå och blickar minst 10 år in i framtiden. Bifall till programmet!
(S): Ja, nog ligger vi lite före alltid. Beslutet i nämnden (SON) togs redan under 2016.
=====
KF-ordföranden såg sig tvungen att fråga KF om frågan skulle avgöras idag (19/4). KF svarade ja.
Därpå ställdes proposition: Bifall - Återremiss. Bifall vann (= programmet antaget).

Klockan: 20:53
Sid 26 (17)
Kf §64 Dnr KS/2015/0129/805
Gemensamt reglemente för föreningsbidrag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2018. Reglementet ersätter tidigare reglementen, regler eller riktlinjergällande bidrag till föreningar.

2. Inför budget år 2018 överföra medel från socialnämnden samt kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden motsvarande medel som nämnderna lägger på bidrag till föreningar år 2017.

3. Lägga Slutrapport
– Reglemente för hantering av föreningsbidrag, samt Kartläggning/Nulägesrapport
- Översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag till handlingarna, samt

4. Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över aktuella ansöknings- och redovisningsblanketter.

Antaget.

Inlägg i debatten om reglemente för föreningsbidrag:
= (S): 1, (M): 1, (SD): 0, (L): 2, (Mp): 0, (SN): 1, (V): 0, (C): 0, (KD): 0, (PPiN): 0 = 5 inlägg.

(SN): Vi tycker att det är synd att inte föreningarnas remissvar var med i handlingarna. Ville man läsa dessa remissvar fick man begära ut dem i särskild ordning. Och det blev väl tajt för oss på grund av påsk-helgen. Finns det verkligen 170 föreningar i kommunen? Blir det här KFN:s egna regeler? Till vem kommer man att redovisa? Verkar som nämnderna även i fortsättningen kan medge bidrag till föreningar. Finns det då inte en risk att en viss förening kan få bidrag från flera nämnder. Stadskärneföreningen får ett stort bidrag per år (750.000:-), men finns inte omnämnd i reglementet. Reglementet annars rätt OK.
(L): Reglementet syftar till att skapa översikt och bättre kontroll än idag. Pengen till Stadskärneföreningen är en medlemsavgift och alltså inget bidrag.
(M): Stadskärneföreningen är vid sidan om och speciell. Borde utredas av KS.
(L): Den här översynen har uppdagat en del brister som nu åtgärdas.
(S): Kommun-externa föreningar är inte med i regelverket. De nya reglerna förhindrar ev. överkorsning av medel avseende de lokal föreningarna. Bifall till motionen.
=====
KF antog reglementet.

Kommentar:
Det finns på sin höjd ca 100 föreningar i kommunen. Många av dem sover sött på grund av generationsväxlingar. Det vet jag, eftersom jag kollat upp rätt många av dem.
Den som vill kolla själv kan studera kommunens föreningsregister. Finns på kommunens hemsida.
Den märkligaste föreningen i kommunen är FolketsHus-föreningen, som är en andelsförening, dvs. man har inga medlemsavgifter utan köper sig andelar som varande medlem.

Sid 33 (22)
Kf §65 Dnr KS/2016/0286/805
Revidering av regler för bidrag till studieförbund Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun.
Reglementet ska gälla tillsammans med de allmänna villkoren i Folkbildningsrådets antagna statsbidrag till studieförbund 2017.
Reglementet ersätter tidigare regler för bidrag till studieförbund i Nynäshamns kommun.
Inga talare.
Antogs av KF.

Klockan: 21:08
Sid 43 (27)
Kf §66 Dnr KS/2017/0098/206
Uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt förändrad rutin

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. anta den av Södertörns brandförsvarsförbund föreslagna uppräkningen av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1,18 % som blir 2,48 % (966 kronor per timme) att gälla från och med 2017-06-01.

2. besluta att till Södertörns brandförsvarsförbunds direktion delegera att årligen, från och med 2018-01-01, justera taxorna gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE enligt den beräkningsmodell som föreslogs vid direktionens sammanträde 2014-04-25, § 31 vilket är en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med oktober månad som bas.

3. följande bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, efter punkt 9 C:
Indexreglering av taxan i punkt 9 A-C
Avgift för tillsyn och tillstånd enligt denna taxa, punkterna 9 A-C, revideras årligen enligt en beräkningsmodell som utgör en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med oktober månad som bas.

Inga talare.
Antaget av KF.

Sid 65 (33)
Kf §67 Dnr KS/2015/0234/060
Svar på motion om att ge invånarna i Nynäshamns kommun insyn och öppna nämnderna för allmänheten
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
KF beslutade avslå motionen.

Inlägg i debatten om att öppna nämnderna:
= (S): 3, (M): 3, (SD): 0, (L): 1, (Mp): 0, (SN): 1, (V): 3, (C): 0, (KD): 0, (PPiN): 0 = 11 inlägg.

(V): Bifall till motionen. Medborgarna skall ha insyn där det är möjligt. Hur skall de annars veta vad de folkvalda levererar? Det är nödvändigt att öka den politiska trovärdigheten och stävja politikerföraktet. Att vi inte har råd är ett dåligt motargument. Likaså svårigheter med säkerhet mm.
(M): Vi delar (V):s syn på transparans. Men med nuvarande lokallösningar är det svårt med plats för alla. Dessutom skulle det behövas en nu fullmäktigesal. Befintliga sammanträdeslokaler är starkt begränsade. Vi tycker också att "anse motionen besvarad" är bättre än avslag.
(V): Skall det vara så svårt? - Skapa förutsättningarna!
(S): Bra motion! Men det är svårt att överblicka konskvenserna. Delaktighet är ju mycket viktigt i de demokratiska processerna. Försök har gjorts och kan göras även fortsatt. Nämnderna kan ju själva bestämma. Rådslagen är en väg att gå. Klokast med avslag till motionen.
(V): Trovärdigheten måste öka. Nu är förtroendet alltför lågt för oss politiker.
(SN): Bra synpunkter från (V). En rad beslut fattas i nämnderna. Men bara en del återfinns i protokollen. Muntliga dragningar redovisas inte. Merparten av medborgarförslagen hanteras i nämnderna och man kan med fog påstå ett det sker bakom lykta dörrar. Det är alltså svårt att följa nämndernas arbete. Och det är ett demokratiskt problem. Sedan går det säkert att lösa säkerhetsproblemen. Politik är att vilja sa Olof Palme. Vi yrkar bifall till motionen.
(S): Jo, det är en bra motion. Men vi har en rad rent tekniska problem. Ändå kommer BUN att under hösten ha ett delvis öppet nämndmöte. Yrkar dock avslag till motionen.
(L): Bra motion. Yrkar ändå avslag.
(M): Förekommer det verkligen någon sorts dubbel protokollföring?
(S): Naturligtvis inte!
(M): Vi tycker att det är en bra motion, men yrkar avslag lika fullt.
=====
KF-ordföranden ställde proposition: Avslag - Bifall. Avslag vann. (V) reserverade sig.

Kommentar:
Av egen erfarenhet vet jag att det är svårt att följa nämndernas arbete bara genom protokollen. Muntliga dragningar och avrapporteringar förekommer ofta. Och dessa syns defintivt inte i några skriftliga dokument. I bästa fall i något tjänsteutlåtande.

Sid 75 (40)
Kf §68 Dnr KS/2015/0234/060 Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Återremiss.

Inlägg i debatten om barnvagnsskydd:
= (S): 4, (M): 4, (SD): 1, (L): 3, (Mp): 0, (SN): 0, (V): 1, (C): 1, (KD): 1, (PPiN): 0 = 15 inlägg.

(KD): Tack för svaret, men det här behöver utredas vidare för att hitta rimliga ekonomiska lösningar. Vi yrkar bifall till vår motion.
(S): Vi yrkar att motionen skall anses besvarad. Vi behöver se till helheten. Alla nya förskolor kommer att få barnvagnsskydd. Det finns med i planerna. Men det blir inga skydd i de gamla förskolorna.
(L): Vi tycker också att motionen skall anses besvarad. Men vi vill också gärna veta mer om vad (KD) egentligen vill ha.
(V): Vi yrkar bifall till motionen. Det är kommunens skyldighet att ordna till dessa skydd.
(M): Vi yrkar också bifall till motionen. Kostnadsuppskattningarna i motionssvaret kan inte vara korrekta. Kostnaderna borde kunna vägas in i nästa budget.
(S): Vad talar vi egentligen om för kostnadsramar i det här fallet? Skall vi ordna skydd för alla barnvagnar? Eller var skall vi dra gränsen? Tycker att Alliansen ägnar sig åt märklig detaljstyrning.
(S): Egentligen borde vi kanske tänka längre än till takskydd för parkerade barnvagnar. Någon sorts sovalkovs-vagngarage kanske, så att ungarna kan sova ute i friska luften.
(M): Kanske det, men svaret tyder på dålig beredning av frågan. Kostnadsbedömningarna är alldeles för osäkra.
(SD): Bifall till en bra motion.
(L): Det är verkligen ingen fullmäktigefråga att bestämma antalet skyddade platser för barnvagnar. Klokast att anse motionen som besvarad.
(M): Det är klart att kommunen skall kunna tillhandahålla! Nu sitter vi med otillräcklig information.
(C): Bifall till motionen. Kostnaderna kan säkert hanteras. Redan bra med parkeringar i de nya förskolorna. Ni måste tänka på föräldrarna! Barnvagnar kostar också en hel del. Vem betalar förstörda vagnar? Platstilldelningen måste öka.
(S): Återremiss vore väl inte helt fel. Vi behöver ju ett bättre underlag.
(M): Helt OK med återremiss. Och att vi alla begrundar dessa kostnader i våra kommande budgetar.
(L): Förtydliganden behövs. Diskuterar vi bara takskydd eller något mer? Biträder återremiss-yrkandet.
=====
KF-ordföranden ställde proposition: bifall, besvarad eller återremiss. - Återremiss vann.
Då var klockan 21:57. Ledamöterna ville inte ha någon paus. Mötet fortsatte oförtrutet.

Klockan: 21:57
Sid 86 (44)
Kf §69 Dnr KS/2016/0006/061
Svar på medborgarförslag:
- Gör det möjligt för de som fått fysisk aktivitet på recept FaR att kunna träna i Ösmo Simhall
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Inga talare.
Beslut enligt KS-förslaget.

Sid 91 (47)
Kf §70 Dnr KS/2017/0019/109
Rapport obesvarade motioner
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 23 februari 2017. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

2016/0064/060
(M) inkom den 17 februari 2016 med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen beräknas behandla motionen i april 2017.

2016/0296/060
(M) inkom den 22 november 2016 med en motion om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun.
Motionen bereds av socialnämnden.

2016/0317/060
(M) inkom den 12 december med en motion om utträde ur Mälardalsrådet.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2016/0057/060
(M) inkom den 19 januari 2017 med en motion avseende långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2016/0088/060
(M), (C) och (KD) inkom den 3 februari 2017 med en motion avseende utredning om kommundelning.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2016/0069/060
(KD) inkom den 25 januari 2017 med en motion om att inrätta vårdserviceteam.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Godtogs av KF.

Sid 97 (49)
Kf §71 Dnr KS/2017/0019/109
Rapport obesvarade medborgarförslag

Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m den 8 februari 2017 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.
För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad behandling i nämnden angivits.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen
2016/0006/061-63
Medborgarförslag om gratis broddar för alla kommuninvånare över 65 år. Inkom 2016-11-30.

Socialnämnden
2016/0006/061-56
Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder. Inkom 2016-10-13.

Kultur-och fritidsnämnden
2016/0006/061-42
Medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård. Inkom 2016-08-30.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2015/0062/2014
Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen. Inkom 2014-11-04.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har återremitterat ärendet 2016-05-26.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2015/0024/061-23
Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda på parkeringsdäcket vid Alkärrsplan. Inkom 2015-04-15.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att återremittera ärendet i avvaktan på fastställande av pågående parkeringsutredning, MSN § 143/16.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2015/0024/061-56
Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet under våren 2017.
Förvaltningen inväntar svar från Länsstyrelsen och VA-avdelning.

2015/0024/061-90
Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna Vikgatan 2 och Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet. Inkom 2015-12-17.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2015/0024/061-89
Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängens IP. Inkom 2015-12-17.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0024/061-1
Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på Centralgatan vid de farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan. Inkom 2016-01-15.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0006/061-12
Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23.
Ärendet beräknas besvaras av MSN innan sommaren 2017. Åtgärd pågår.

2016/0006/061-20
Medborgarförslag om att skapa en hundrastgård i Sandhamn. Inkom 2016-05-02.

2016/0006/061-39
Medborgarförslag om att införskaffa en dammsugare för att ta upp fimpar som slängs. Inkom 2016-08-04.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0006/061-40
Medborgarförslag om en bättre trafiklösning i korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen. Inkom 2016-08-10.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0006/061-49
Medborgarförslag om en skridskobana på Stadshusplatsen. Inkom 2016-09-28.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0006/061-50
Medborgarförslag om en skridskobana på Stadshusplatsen. Inkom 2016-09-30.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0006/061-55
Medborgarförslag om ny lokalisering av båtbottentvätt. Inkom 2016-10-11.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas behandla ärendet den 23 mars 2017.

2016/0006/061-67
Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen. Inkom 2016-12-14.

För följande medborgarförslag har kommunfullmäktige inte delegerat beslutanderätten, kommunstyrelens beredning av förslagen är inte klar:
2016/0006/061-28
Medborgarförslag om att bygga en egen matsal till eleverna i Sunnerbyskolan. Inkom 2016-05-27.
Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande över förslaget.
Medborgarförslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2016/0006/061-32
Medborgarförslag om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall. Inkom 2016-06-13.
Kultur- och fritidsnämnden har avgett yttrande över förslaget.
Medborgarförslaget bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2016/0006/061-36
Medborgarförslag om inomhusskatepark m m. Inkom 201606-29.
Medborgarförslaget bereds av kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Godtogs av KF.

Sid 106 (52)
Kf §72 Dnr KS/2017/0015/009
Rapport balanslista
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista.
Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället.
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Inlägg avseende balanslistan:
(SN): Nu har ett halvår till gått och fortfarande ingen åtgärd avseende vår motion från 2012 om cykelvägar.
Uppdraget att ordna till informationstavlan i Lövhagen är också från 2012.
Inte går det fort precis i den kommunala verksamheten ...

Godtogs av KF

Sid 119 (53)
Kf §73 Inkomna ärenden
2017/0184/060-1
(M) inkom den 31 mars 2017 med en motion om införande av lovskola i Nynäshamns kommun.

Replikskifte avseende Lovskola:
(S): Den här motionen behövs knappast. Lovskola är ju redan på gång att införas med hjälp av de statsbidrag vi får.
(M): Vi vill lägga motionen ändå. Utförligare svar krävs.

2017/0150/060-1
(SN) inkom den 14 mars 2017 inkommit med en motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning.

2017/0145/060-1
(M), (C) och (KD) inkom den 10 mars 2017 med en motion om inrättande av en äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns kommun.

2017/0190/110-1
Valnämnden inkom den 31 mars 2017 med förslag om att kommunfullmäktige ska besluta att valdistriktsindelningen i Nynäshamns kommun ska förbli oförändrad vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt den nu gällande indelningen som beslutades av kommunfullmäktige den 8 oktober 2008, § 157, och 5 november 2008, § 183.

På bordet vid sammanträdet ytterligare en motion från (SN) om etiska principer.

Godtogs av KF.

Sid 123 (54)
Kf §74 Inkomna medborgarförslag

2017/0119/061
Medborgarförslag om att flytta de BMX/Kickbikeramper som idag finns inom området Estöparken har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

2017/0132/061
Medborgarförslag om att ändra Renhållningsföreskrifter för Nynäshamns kommun har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

KF beslutade enligt ovan.

Sid 132 (36)
Kf §75 Meddelanden

2016/0160/759-7
Socialnämnden har den 28 februari 2017 beslutat överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2016.

2015/0024/061-131
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 57, beslutat att anse medborgarförslaget om att asfaltera parkeringen på Kvarnängen besvarat.

2016/0006/061-91
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 66, beslutat att bifalla medborgarförslaget om övergångsställe på Centralgatan söder om korsningen med Badhusgatan.

2016/0006/061-89
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 67, beslutat att avslå medborgarförslaget avseende ny lokalisering av båtbottentvätten.

2015/0024/061-130
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 68, beslutat att anse medborgarförslaget om parkeringsplats för kommunens anställda på parkeringsdäck vid Folkets hus besvarat.

2016/0006/061-87
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 69, beslutat att anse medborgarförslaget om bättre trafiklösning Teknikervägen- Nynäsvägen besvarat.

2017/0010/102-9
En nämndeman har på egen begäran entledigats. Tingsrätten begär med anledning av detta att fullmäktige utser ny nämndeman.

Godtogs av KF.

Sid 137 (56)
Kf §76 Avsägelser
2017/0010/102-12
Avsägelse från (M) avseende uppdraget som ledamot i barn och utbildningsnämnden från den 22 mars 2017.

2017/0010/102-13
Avsägelse från (M) avseende uppdraget som ersättare i socialnämnden.

2017/0010/102-14
Avsägelse från (SD) avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

2017/0010/102-15
Avsägelse från (SD) avseende uppdraget som ledamot av kommunstyrelsen. Inkom 2017-04-19

Godtogs av KF.

Sid 141 (57)
Kf §77 Valärenden

Fyllnadsval (S): 3 st.: Ledamot av KS, ersättare i KS samt ledamot av Mälardalsrådet.
Fyllnadsval (M): 3 st.: Ledamot av BUN, ersättare i SON samt nämndeman Södertörns tingsrätt.
Fyllnadsval (SD): 2 st.: Ledamot av KS och ersättare i KS.

Sammanträdet avslutades klockan 22:09.

Nästa KF-möte inträffar onsdagen den 10 maj 2017 klockan 19:00.
Årsredovisningen 2016. Igen!


Bisarrt politiskt spel - eländiga mikrofoner.


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:36 | 2017-04-23