Cingo

Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2017-05-10

Kommunfullmäktige (KF), onsdagen den 10 maj 2017, Folkets Hus, Mysingen kl. 19:00

Allmänt
Mötet rullade igång prick 19:00.
Mötet var i mål klockan 22:32.

WEB-folket på plats och klara med sina installationer i tid. Nya mikrofoner i presidiet och i talarstolarna.
Presidiet fulltaligt.
Flera representant för de förtroendevalda revisorerna närvarande.
Rätt många åhörare från början, men många försvann under hand.
Manfall bland ledamöterna och dåligt med ersättare, vilket fördröjde saker och ting när jäviga skulle ersättas under många punkter på dagordningen.
Flera ledamöter gick dessutom hem i förtid och kunde inte ersättas.
Några ledamöter anlände försenade på grund av förseningar i pendeltågstrafiken.

Det var fullmåne den här kvällen i den kalla våren 2017. Och som mötet tog gestalt medan det mörknade alltmer där ute, kan man undra om ledamöterna greps av någon sorts mån-galenskap. Själv undrar jag om jag drabbades av någon sorts "mån-sting", för jag hade uppenbara problem med att följa en, i mitt tycke, mycket förvirrande debatt, en debatt som tyder på illavarslande symptom; någonting är mycket fel i vår lilla kommun.

Det var många punkter på dagordningen (för många?) och pågrund av den ostrukturerade debatten kom man snabbt i tidsnöd. En del ärenden fick borläggas. KF ville inte köra på övertid.
Något utrymme för frågor från åhörarbänken i anslutning till kommunens årsredovisning 2016 enligt KF:s arbetsordning §34 fanns inte heller. Själv hade jag förberett presidiet på att jag ville ställa en fråga. Däremot fick en fråga från åhörarna ställas under §94, vilket förundrade mig.

Inlägg under kvällen:
= (S): 19, (M): 9, (SD): 3, (L): 2, (Mp): 0, (SN): 8, (V): 1, (C): 0, (KD): 0, (PPiN): 0 = 42 inlägg.

Just nu (11/5, sen kväll) har jag inte tid att för mig själv reda ut skeendet och beskriva det. Och de närmaste dagarna och helgen inte heller. Strängt upptagen med sedan länge inbokade aktiviteter. Räknar inte med att vara i mål med mina intryck förrän om en vecka (18/5).

Mer detaljerat
I det följande hänvisar jag till sidor och paragrafer i Handlingarna (237 sidor), där varje halvsida har sitt eget sidnummer.
Numren inom parentes avser sidnumreringen i dagordningen (55 sidor).
Dagordningen finns alltså på kommunens hemsida i form av en PDF-fil.
Handlingarna finns att få från kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i nämndhuset (= kommunhuset).

Kvällens huvudnummer borde ha varit årsredovisningen 2016 (96 sidor), men det mesta komma att kretsa kring revisionsrapporterna och frågan om ansvarsfrihet (eller inte) för kommunstyrelsen och nämnderna.

Sid 6 (4)
Kf §85 Upprop och anmälningar om förhinder
KS-ordf: Närvarande
BUN-ordf: Närvarande
SON-ordf: Närvarande A
MSN-ordf: Förhinder B
KFN-ordf: Förhinder C

Opp-råd (M): Närvarande D
Opp-råd (V): Vakant

Grp-led (S): Närvarande A
Grp-led (M): Närvarande D
Grp-led (SD): Förhinder
Grp-led (L): Förhinder B
Grp-led (Mp): Förhinder C
Grp-led (V): Närvarande
Grp-led (SN): Närvarande
Grp-led (C): Närvarande
Grp-led (KD): Närvarande
Grp-led (PPiN): Förhinder

Antal beslutande ledamöter: 35 av 41.

Klockan: 19:09
Sid 7 (5)
Kf §86 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 april 2017.
Godtogs av KF.

Sid 8 (6)
Kf §87 Justering av sammanträdets protokoll
Protokollet justeras 2017-05-19, klockan 10:00
En ledamot från (S) och en från (M). Båda garanterat icke jäviga.
Godtogs av KF.

Klockan: 19:10
Sid 9 (7)
Kf §88 Interpellationsbehandling
2017/0014/101-2
(M) har den 30 mars 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande (S), angående oro och osäkerhet inom kommunens organisation.

Kommunstyrelsens ordförande (S), har besvarat interpellationen skriftligt (finns i handlingarna).

Något replikskifte om oron och osäkerheten inom kommunens organisation blev det inte denna kväll. Frågeställaren hade förhinder och hade bett presidet att bordlägga ärendet till senare KF-möte, vilket beviljades av KF.

Klockan: 19:11
Sid 13 (8)
Kf §89 Revisorerna
...

Sid 14 (9)
Kf §90 Dnr KS/2017/0029/042
Revisionsberättelse för år 2016 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad den 4 april 2017 tillstyrkt att styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
...
Ajournering klockan 20:00, begärd av (SD).
Debatten fortsatte klockan 20:10.
KF-ordföranden ställde proposition mellan bifall eller avslag till revisionsberättelsen 2016.
Bifall vann.

Klockan: 21:12
Sid 15 (10)
Kf §91 Dnr KS/2017/0022/042
Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2016 inklusive barnbilaga, samt
2. föreslå kommunfullmäktige att VA-verksamhetens resultat på 4,8 miljoner kronor balanseras i internredovisningen för år 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 mars 2017, §46.

...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Sid 19 (13)
Kf §92 Dnr KS/2017/0022/042-20
Årsredovisning för 2016 - Nynäshamnsbostäder AB - Tegeltraven AB - Nynäshamns explotering AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och översänder den till den till kommunfullmäktige för information.
...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Sid 62 (16)
Kf §93 Dnr KS/2017/0026/042-7
Årsredovisning 2016 för Södertörns Brandförsvarsförbund (se sep. bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisningen 2016 och bevilja ansvarsfrihet för fötbundsdirektionen versamhetsåret 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, §86.

...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Sid 66 (18)
Kf §94 Dnr KS/2017/0024/042-3
Årsredovisning 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hölsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, §87.

...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Sid 94 (20)
Kf §95 Dnr KS/2017/0025/042-2
Årsredovisningen 2026 - Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2016.

...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Sid 131 (23)
Kf §96 Dnr KS/2017/0028/042-2
Årsredovisning 2016 - Södertörns överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2016.

...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Sid 147 (26)
Kf §97 Dnr KS/2017/0027/042-8
Årsredovisning för 2016 - Södertörns upphandlingsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, §90.

...
KF beslutade enligt KS-förslaget till beslut.

Klockan: 22:25
Sid 167 (29)
Kf §98 Dnr KS/2017/0190/110-1
Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. valdistriktsindelningen i Nynäshamns kommun förblir oförändrad vid allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt valnämndens förslag till beslut den 31 mars 2017, §1.

2. uppdra till valnämnden att se över möjligheten att inrätta vallokal för valdistrikt 9 i Nickstaområdet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, §92.

Bordlagt.

Sid 180 (34)
Kf §99 Dnr KS/2016/0244/003-1
Taxa för kopia av allmän handling

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för kopia av allmän handling.

Bordlagt.

Sid 196 (40)
Kf §100 Dnr KS/2016/0064/060-2
Svar på motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen skall anses vara besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, §99.

Bordlagt.

Sid 213 (43)
Kf §101 Dnr Dnr KS/2017/0069/060-5
Svar på motion - inrätta vårdserviceteam

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmätige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa vårdserviceteam inom Nynäshamns kommuns äldreomsorg i enlighet med motionens intentioner.

Kommunstyrelsen behandlade förslaget den 19 april 2017, §100.

Bordlagt.

Sid 220 (47)
Kf §102Dnr KS/2016/0006/061-83
Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, §101.

Bordlagt.

Sid 229 (50)
Kf §103 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

Sid 230 (51)
Kf §104 Inkomna medborgarförslag

2017/0019/100-11
Medborgarförslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen har inkommit från Birgitta Öberg. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Bordlagt.

Sid 234 (53)
Kf §105 Meddelanden

Inga meddelanden.

Klockan: 22:25
Sid 235 (54)
Kf §106 Avsägelser

2017/0010/102-17
Avsägelse (PPiN) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen från och med KF-sammanträdet 2017-05-10.

2017/0010/???-??
Avsägelse (M) från uppdraget som ersättare i upphanlingsnämnden.

Båda godtogs av KF.

Sid 237 (55)
Kf §107 Valärenden

(S): Ny ersättare (PPin) i kommunstyrelsen.
(M): Ny ersättare (M) i upphandlingsnämnden.
Båda godtogs av KF.

Sammanträdet avslutades klockan 22:32.

Nästa KF-möte inträffar onsdagen den 14 juni 2017 klockan 19:00.

Kommentar:
Detta blir mitt sista (och 30:de intryck) i den här formen. Jag har suttit där på åhörarbänken i princip sedan 2002, då jag kom till Nynäshamn, i akt och mening att förstå hur kommunen fungerar. Hittills har jag "avverkat" tre kommunalråd och är inne på mitt fjärde.
Visst beror det till dels på att jag är grundligt trött på tjafsandet i KF och fritidspolitikernas tillkortakommanden.
Jag går helt enkelt in i en ny period av mitt liv; det finns ju så mycket annat att ägna sin tid åt än politisk dumhet och inkompetens. Jag har sett tillräckligt av båda sorterna.
I fortsättningen kommer jag dock att hålla ett öga på KF:s dagordningar.
Dyker det upp ärenden med bäring på min hjärtefråga kulturell infrastruktur kommer jag att bevaka det.


Inte går jag direkt stärkt i min tro på demokratin nu efter åtskilliga år på åhörarbänken.


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:37 | 2017-05-12