Cingo

Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2017-09-20

Kommunfullmäktige (KF), onsdagen den 20 september 2017, Folkets Hus, Mysingen kl. 19:00

Numera är jag måttligt road av malandet i KF. Men jag har bestämt mig för att gå till mötena då kulturrelaterade ärenden kommer upp på agendan. Just den här kvällen var jag mest intresserad av hur ärendet enligt §143 skulle utfalla, alltså för att var mer utförlig: Antagande av Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad 2017.

Mina intryck av den politiska teater, som KF trots allt är; rent av absurd teater mellan varven, blir i fortsättningen kåserande. Att återge diverse replikskiften i detalj som jag gjort tidigare, blir det knappast tal om. Det är helt enkelt för tidsödande (och tröttande).

Kvällens övningar var faktiskt lite extra utöver det vanliga, och får åtminstone får mig att fundera över den yttersta vitsen med att rösta i demokratiska val.

Den som vill se dagordningen (103 sidor) inklusive kungörelsen av mötet, kan alltså klicka på "dagordningen" tidigare i den här meningen.

Det är nyordning numera i den kommunala förvaltningen. Förr kunde man som intresserad få ut handlingarna i pappersform utan kostnad. Den tiden är förbi. Nu är enbart de 19 första sidorna gratis. Och handlingarna är numera väldigt tjocka buntar. Jag vet inte exakt hur många sidorna var till kvällens möte, men någon av talarna nämde i förbigående att det handlade om över 600 sidor. Plus en rad tillkommande och rätt tjocka dokument.

Alternativet är att man utan kostnad kan få ut vissa dokument som PDF-er och som bilagor i ett vanligt e-mail. Problemet med PDF-er är att de kan vara rätt omfångsrika räknat i megabyte och kan ta sin rundliga tid att ta emot i hemdatorn. I princip får man nog som intresserad medborgare i fortsättningen nöja sig med dagordningen, som ju är en sorts sammanfattning av de egentliga handlingarna. Det här hade bäring på vad som debatterades under §142. Särskilt aktuellt inför dagens möte eftersom kommunens tryckeri råkade ut för ett haveri, vilket gjorde att inte ens KF-ledamöterna fick ut sin handlingar inom föreskriven tid enligt KF:s arbetsordning.

Kvällens agenda upptog 27 punkter (§§ 128 - 154) varav man hann med 16 ärenden innan ledamöterna i KF kroknade och vägrade fortsätta efter klockan 22:30. Elva (11) ärenden bordlades alltså (§§ 144 - 154). Antalet tjänstgörande ledamöter var 40.

Själv satt jag alltså av större delen av kvällen i väntan på "mitt ärende" (§143), vilket precis hanns med innan ridån gick ner.

Men direkt tråkigt var det inte. Det hände en hel del intressant ...

Till en början, när man läste igenom Kungörelsen, slogs man av de många avsägelserna. Bl.a från KF:s ordförande. Och att avsägelserna (§131) och valärenden (§132) låg nästan högst upp på agendan. Mötets första del hanterades av KF:s vice ordförande, med viss kraft men ändå under viss förvirring.

När avsägelserna (§131) väl var klubbade delade man upp valärendena (§132) i två moment. Först blev det val av ny KF-ordförande. Som förstås starkt präglades av den partiuppgörelse som gjordes direkt efter valet 2014, då (S), (L), (Mp) och (PPiN) bildade en svag majoritet i KF. Av den uppgörelsen framgick det att man helt enkelt gjorde upp om vilka partier som skulle ha vilka uppgifter i det politiska arbetet i KS, KF och nämnderna. Bl.a. var det tydligt att (L) skulle ha posten som KF-ordförande.

När nu den förre KF-ordföranden (L), som tillträde efter valet 2014, inte stod distansen ända ut, var det knappast förvånande att (L) utsåg en ny KF-ordförande ur sina led. Den föreslagnes identitet kunde redan anans bland de ledamöter som avsagt sina uppdrag inför kvällens möte. Hen var tidigare ordinarie ledamot av Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och ersättare i kommunstyrelsen (KS). Det lite sensationella är att hen blir den hittills yngste KF-ordförande som Nynäshamns kommun någonsin haft hittills. Med sina 22 år är hen dessutom den yngste KF-ordföranden i hela Sverige. De som är lite insatta vet förstås vem det är. (Halvsida med bild i NynäshamnsPostens tisdagsnummer 2017-09-26).

Att den nye KF-ordföranden inte skulle vara kvalificerad för uppdrag, kan man lugnt glömma. Hen är väl påläst, mycket fokuserande, målmedveten och klar i sitt språkbruk. Men man kan fundera lite över hur han valdes/tillsattes.

När det kom till kritan föreslogs endast ett namn för val till KF-ordförandeposten. Oppositionen ställde inte upp med någon motkandidat. När vice ordförande helt sonika ville klubba valet genom acklamation, begärde kommunpartiet Sorunda Net (SN) votering. Och eftersom det var frågan om personval så måste man ta till sluten omröstning.

Viss förvirring uppstod, men såväl valsedlarna (blanka) som valurna fanns på plats. Förvirringen rörde sig mest om huruvida omröstning verkligen behövdes med endast ett namn att rösta på. Bestämdes att de som röstade för skrev vederbörandes namn på valsedeln. Och de som röstade emot lämnade blank valsedel.

Normalt i demokratiska val betraktas blanka valsedlar som ogiltiga röster. Här behandlades de uppenbarliga som giltiga och lika med "nej". Otydligt minst sagt! Man borde naturligtvis gjort som i riksdagen, då man voterade om misstroende avseende försvarsministern. Alltså man röstar om en persons vara eller inte vara. Ledamöterna har då tre val: ja, nej eller avstår.

Hel proceduren tog sin rundliga tid eller ungefär 45 minuter av KF:s dyrbara tid, vilket uppenbarligen djupt irriterade vissa ledamöter inom den styrande majoriteten. Utfallet blev (som av en händelse) 21 röster för och 19 röster emot. Rösträknarna verkade osäkra på sitt uppdrag och någon notarie publicus fanns liksom inte heller med på banan...

Efter 5 minuters ajournering och lite omorganisation på podiet inom presidiet, tog den nye KF-ordföranden över klubban och basade över resten av KF-mötet. Med den äran, får man tillägga.

§138
En hel del interpellationer att beta av enligt agendan. Men på grund av tidsbrist beslöt man att endast behandla två interpellationer och bordlägga resten. Det är ju i interpellationerna som man på allvar kan få syn på de politiska skiljelinjerna.

Den första interpellation från (M) till (S) handlade om de s.k. hemmasittarna i skolan. De partier som deltog i denna debatt var, förutom (M) och (S), (V), (SN) och (SD). Huvudintrycket var att man var rörande överens i sakfrågan och allt mynnade ut i "kartläggning".

Den andra interpellationen från (SN) till (S) handlade om hur Nynäshamns sjukhus används och dess framtid. Även (M) och (L) deltog i detta meningsutbyte. Inga entydiga svar i dagsläget. En rad samverkande faktorer gör att framtiden är vansklig att förutsäga. Bl.a. spökar hanteringen av Alkärrsplan och den tilltänkta bebyggelsen där. De investeringar som gjorts måste ses långsiktigt och det handlar rätt mycket om "vad man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen".

§139
Medborgarförslag om matsal för eleverna i Sunnerbyskolan återremitterades.

§140
Återköp av fastigheter i Grödby bifölls.

§141
Erbjudande om förvärv av aktier och delägarskap i Inera AB bifölls.

§142
Debatten blev lång och trasslig avseende "Plan för digitalisering av kommunfullmäktiges sammanträden". Med succesiva förskjutningar i ställningstagandet, inskjuten ajournering och avslutande votering i två steg. Ett tjugotal inlägga från praktiskt taget alla de nio partierna i KF. Det var bara (V) och (PPiN) som inte yttrade sig i ärendet.

Efter ett tag visade det sig att planen egentligen sönderföll i två avdelningar. Den första delen (punkt 1) med siktet inställt på digital möteshantering i KF. Den andra delen (punkt 2) med siktet inställt på fullständig digital dokumenthantering. Det senare ville alla ha. Striden stod egentligen om den första delen, varvid åtskilliga farhågor ventilerades som för dyrt system, behov av egen plenisal för KF, tvingande snar upphandling (avtal som snart löper ut), anpassning till olika operativa plattformar och hur anpassa till den redan befintliga digitala planen. Särskilt (S) tryckte på om att man måste ha ett inriktningsbeslut nu och att det naturligtvis inte var KF som skulle göra själva upphandlingen.

Efter ajorneringen ville KF-ordföranden veta om KF ville avgöra punkt 1 i ärendet innevarande kväll. Bifall ställdes mot återremiss. KF beslutade att återremittera punkt 1 i ärendet (genom acklamation). Punkt 2 i ärendet bifölls, också genom acklamation.

§143
FÖP-en (den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamn) antogs. Utan minsta spår av kulturella hänsynstagande utom lite till intet förpliktigande lullull kring kultur och kulturvärden. Det är förstås penningen som råder i vanlig ordning. Tydligen entydigt också för (S) och (V). Infrastruktur är viktigt när det kommer till bostäder, handel, kontor och trafik. Men inte när det kommer till lokaliteter för kulturella ändamål och föreningar. Det senare fnyser man närmast åt, vilket tydligt framgår av det s.k. Granskningsutlåtandet.

De partier som yttrade sig under denna punkt på dagordningen var (M), (SD), (L), (SN), (S) och (Mp).
Först ut var (M) som envist håller fast vid den s.k. UCR-planen (Urban City Research) för att utveckla hamnområdet, vilket de flesta Nynäshamnare absolut inte vill veta av, eftersom ett förverkligande av den planen skulle innebära att Rökeriet m.m. och alla hamnbodar skulle förpassas in i evigheten. (M) är inte påfallande kulturellt inriktade och gömmer sig bakom att det i UCR-planen finns inritat ett kultuthus och ett konstmuseum.

Inget parti tog upp kulturens behov. Mest yttrade man sig över bostäder, handel och trafik. Alla partier yrkade bifall till planen (som inte är juridiskt bindande utan en "vision" med siktet inställt på år 2030).

Kort parentation över bortgången ledamot (C).
Sammanträdet avslutades 22:30.

Nästa KF-möte inträffar onsdagen den 18 oktober 2017 klockan 19:00.


Förmodligen en kväll som går till de Nynäs-historiska hävderna.


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:38 | 2017-09-27