Cingo

Intryck från kommunfullmäktige, Nynäshamn, 2018-09-19

Före kommunfullmäktige var det kommunfullmäktigekafé klockan 18:00, vilket hålls för att medborgarna skall kunna träffa sina politiker. Kommunen bjuder på kaffe och macka. Jag var där och vad jag kunde bedömma så var jag den enda vanliga medborgaren. Alla de andra närvarande var bestämt politiker av olika färger. Så det finns all anledning att undra var nynäshamnsborna var någonstans. Svaret var nog "en trappa ner" vid Bio Vågen i väntan på att kvällens film skulle visas, nämligen "Becoming Astrid", dvs filmen om Astrid Lindgren som ung.

Kommunfullmäktiges möte onsdagen den 19 september 2018 inleddes punktligt kl. 19:00 och var avklarat kl. 21:00 inklusive en paus för bensträckare (20:00 - 20:20) och en kortare ajournering begärd av (SN) i anslutning till §144.

Dagordningen omfattade 27 punkter (§§ 123 - 149). Se kungörelsen (2 sidor) och dagordningen (86 sidor) på kommunens hemsida. De tryckta handlingarna omfattar 362 sidor.

Det var ganska precis 1 år sedan jag bevakade ett KF-möte senast. Jag kommer nog att bevaka ett och annat möte även framöver, men jag kommer inte att vara lika utförlig som jag var förut. Just det här mötet lockade mig på grund av två saker:
a) Interpellationssvaret avseende Landsbygdsutskottets verksamhet (interpellationen ställd av (SN) till (Mp)).
b) Sista mötet för den gågna mandatperioden och med den därmed förknippade uppställningen av politiker.

Men det visade sig att det blir ytterligare ett KF-möte med den gamla uppställningen onsdagen den 10 oktober 2018. Då redan klockan 18:00 med efterföljande avtackningsmiddag för politikerna klockan 20:00.

Valet den 9 september 2018 var ju lite omvälvande vad den preliminära mandatfördelningen visar. Den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen är inte avslutad förrän i slutet av vecka 38. Det som ställer till det lite är hur ev. förkryssade namn påverkar det slutliga resultatet och fördelningen av mandat.

Onsdagen den 31 oktober 2018 är det dags för den nya politikeruppställningen att presentera sig. Och det brukar vara en intressant tillställning. Nu i Nynäshamn har ju den gamla "Treklövern" förlorat i styrka rätt ordentligt. Men å andra sidan så har oppositionen inte lyckats tillförsäkra sig enkel majoritet heller, mest på grund av att (SD) varit påfallande framgångsrika som tredje största parti i Nynäshamn.

I det följande tar jag bara upp de i mitt tycke mest intressanta punkterna på dagordningen och besluten.

§123: Upprop.
39 (av 41) beslutande ledamöter närvarande.

§128: Revisorerna.
Den gamla uppställningen av revisorer fortsätter sitt arbete in på 2019 till och med att bokslutet för 2018 är avklarat. Revisorerna har haft sitt första möte för hösten 2018 och har ett nytt granskningsprojekt på gång, vilket handlar om IT-säkerheten i kommunens förvaltning.
Inga frågor från ledamöterna i KF ställdes.

§133: Interpellation avseende Landsbygdsutskottets arbete under mandatperioden 2014 - 2018.
Frågan hade ställts av (SN) till Landsbygdsutskottets ordförande (Mp), som avgivit ett långt skriftligt svar om 10 A4-sidor. Dokumentet är offentligt och kan fås ut från kommunstyrelseförvaltningen i form av en PDF.
Svaret uppehåller sig huvudsakligen kring bredbandsutbyggnaden på landsbygden runt tätorterna (Nynäshamn och Ösmo). Vad kommunen bidrar med är en projektanställd samordnare och administrativ hjälp främst vid framtagandet av markavtal, vilket kan vara nog så besvärligt. Landsbyggdsutskottets budget är i miljonklassen, så det är klart att man som medborgare undrar vad tusan som händer egentligen. Även om (SN) förklarade sig rätt nöjda med det till synes utförliga svaret, anar åtminstone jag en hel del vita fläckar i avrapporteringen. T.ex. avseende de s.k. framtidsverkstäderna och andra åtgärder som landsbygden är beroende av för sin överlevnad.

§134: Beslutsärende (ej motion) avseende Intenstionsavtal för Lyngsta 2:2.
Intensionsavtal (i vilka man utan egentlig laga kraft avtalar om avsikter vid byggnationer mm) är en ny företeelse i Nynäshamns kommun för att snabba på planärenden och exploateringar av mark.
Under den här punkten blev det en hel del inlägg från i ordning (Mp), (V), (S), (M), (SN), (L), (SD) samt (C). Mycket handlade om att man inte skall bygga på värdefull åkermark, vilket man kan tycka är rätt självklart. Men också om tillräckligt underlag för kollektivtrafik. Intentionsavtalet avser byggnation av 42-45 bostäder i ett skogsområde, som gränsar till åkermark. Avtalet är ingen garanti för att det inte kan komma att byggas på den aktuella åkermarken i framtiden.
Det blev votering i frågan. 29 ja mot 10 nej, där "ja" avsåg kommunstyrelsens förslag till beslut = godkänna det underskrivna intentionsavtalet.

§139: Beslutsärende (ej motion) avseende Styrdokumentsdefinitioner och dokumenthierarki.
Det här med hur dokument skall hanteras i kommunen har varit på tapeten rätt länge nu. En hel del framtagning av dokument styrs av beslut i överordnade instanser som kommunen helt enkelt har att rätta sig efter. (SN) tyckte att det fanns en hel del underligheter i beslutsunderlaget och att förslaget borde återremiteras, medan (S), (L) och (M) tyckte att det var rätt OK som en början och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag = anta Riktlinjer för styrdokument, vilka träder i kraft den 1 januari 2019, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

I övriga beslutsärenden (ej motioner), §§134 - 143, biföll KF enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

§144: Beslutsärende (motion) avseende Utträde ur Mälardalsrådet. Motion från (M).
(M) inledde debatten med att man ändrat sig i frågan och rent av ville att motionen skulle avslås. Grunden för detta är att mycket har förändrats regionalt, inte minst med anledning av Norviks hamn och den infrastruktur som kommer att växa fram i anslutning till den nya hamnen. (S) menade på att just det forum som Mälarrådet utgör är mycket viktigt för Nynäshamn i de regionla frågorna och ansåg att motionen skulle anses besvarad. (SN), som initialt stött motionen, begärde ajournering för att inom sin partigrupp dryfta frågan och kom tillbaka med nytt yrkande att motionen skulle anses besvarad, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

§145: Beslutsärende (motion) avseende Införa styrmodellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av mål, budgetdokument och årsredovisning. Motion från (SN).
Det här med mål- och resultatstyrning har också varit på tapeten länge och väl. (SN) menar att de anmärkningar som revisorerna vid upprepade tillfällen återkommit till avseende målen, inte har hörsammats. (S) menade att man följer de rekommendationer man fått från SKL och att motionen skulle anses besvarad, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

§146: Beslutsärende (motion) avseende Surfplatta som verktyg för en personcentrerad demensvård. Motion från (KD).
Motionen tar sikte på att använda tillgänglig teknik (kognetiva hjälpmedel) för att minska oro och strukturera den dagliga verksamheten i demensvården. Motionen prisades i tur och ordning av (S), (M), (Mp), (V) och (SN), vilka alla yrkade bifall till motionen, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

§147: Beslutsärende (medborgarförslag) Om att göra Stora Vika skola till högstadieskola.
Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag att bifalla medborgarförslaget under förutsättning att erforderliga medel kan erhållas för en utökad driftsbudget.

§148: Beslutsärende (medborgarförslag) Göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv.
Bifölls av kommunfullmäktige.

§149: Beslutsärende (medborgarförslag) Bygga en park för lek och olika sportaktiviteter till ungdomarna i Backluraområdet.
(SN) tyckte att det här var ju bra förslag eftersom nya träffpunkter behövs och yrkade bifall.
(S) menade att saker och ting måste tas i rätt ordning, eftersom en markanvisningstävling utlysts för området. Det gäller att hålla ihop Backlura med Kullsta i framtiden och yrkade att förslaget skulle anses besvarat, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

Kommentar:
Jag bor själv i Backlura (Släggan) och har det här området, som medborgarförslaget avser, under uppsikt praktiskt taget dagligen. Och nog behövs det förändringar. Just nu håller man på att färdigställa den nya förskolan (Cyckelskogens förskola) för 120 barn. Rumba förskola (där vi röstade vi som tillhör valdistriket Nicksta 9 den 9:de september), som ligger mitt emot den nya förskolan och på den mark som förr var en lekyta med en mindre förskola (sedemera Rumbagården) i ena hörnet, kommer att tas bort. Idag är det ju inhyrda och tillfälliga baracker som står där. Just den här plätten är inte planerat för bostäder i dagsläget, men det kan ändras genom nytt planbeslut.

Det var allt denna gång.
2018-09-20, 15:31


Raskt och effektivt möte.


| Startsidan |

©2018 Ingemar Carleman | Utgåva 67:15 | 2018-09-20