Cingo

Intryck från kommunfullmäktige, Nynäshamn, 2019-09-18

Mycket folk i Folkets Hus denna afton. Många som skulle gå på bio (men färre som skulle till KF). Innan KF träffades också företagarna för att dryfta sina bekymmer med "ett stillastående Nynäshamn".

Över ett år sedan jag gav ifrån mig några intryck från kommunfullmäktigemötena. Fast jag varit på några KF under mellantiden. Funderat länge på om jag skulle fortsätt med dessa inblickar i detta kommunala maktcentrum och hur jag i så fall skulle presentera dessa intryck.

Jag har bestämt mig för att fortsätta med mina intryck, men göra det mer kortfattat och hänvisa till kommunens webb-TV, som brukar dyka upp i rutan ca 5 dagar efter själva KF när webb-TV-gänget är klara med redigeringen. Presentationen är helt orienterad till punkterna (paragraferna / ärendena) i den aktuella dagordningen och lätta att hitta och bläddra bland.

Kommunfullmäktiges möte onsdagen den 18 september 2019 inleddes punktligt kl. 19:00 och var avklarat kl. 21:34 inklusive två ajourneringar (19:50 - 20:00 samt 20:35 - 20:40) och två voteringar (§§ 149 och 150).

Dagordningen omfattade 25 punkter (§§ 132 - 156). Se tillkännagivande (2 sidor) och, för den som vill ha mer kött på benen, dagordningen (41 sidor). Allt på kommunens hemsida.
De tryckta handlingarna omfattar många hundra sidor och kan fås från kommunstyrelseförvaltningen (mot avgift).
Ledamöterna har numera alla handlingar i sina Apple-paddor.

För den som tycker att det här med kommunen är lite svårt att få grepp om, så har Tankesmedjan i Nynäshamn (TSiN) en
informationsträff onsdagen den 2 oktober 2019 klockan 19:00
i Hyresgästföreningens lokaler på Estövägen 2.

TSiN har lyckats få tjänstmän från kommunstyrelseförvaltningen (Kansliavdelningen) att utifrån utbildningsmaterial för nya KF-ledamöter efter kommunalvalet 2018 berätta för hugade medborgar hur kommunen arbetar.

I de flesta ärenden som KF behandlar följer man kommunstyrelsens förslag till beslut. Någon i församlingen yrkar "Bifall" och så är det klart. Ordförandens klubba faller och beslutet är bokstavligen klubbat (fattat). I dylika fall är det aldrig frågan om några kommentarer eller frågor från ledamöterna.
Som åskådare/observatör blir man ibland lite undrande, men det är uppenbart, att även om KF faktiskt är kommunens högsta beslutande instans, så är KF bara toppen på "isberget". Det är mycket som sker "bakom kulisserna" som är extremt svårt att få syn på, t.ex. vad som händer i partigrupperna, nämnderna, hur olika typer av tjänsteskrivelser tas fram och vad som sker i grupp-ledar-konferensen före varje KF.

Även när det gäller val av nya ledamöter (i KF och nämnderna samt nämndemän (lagliga lekmän i egenskap av biträdande domare inom rättsväsendet) oftast i samband med diverse avsägelser, ställs inga frågor avseende de som väljs. KF-ledamöterna tycks lita blint på KF:s valberedning. Också detta är lite besynnerligt i mina ögon.

När det kommer till taxehöjningar (§§ 146, 147, 148) har jag aldrig någonsin varit med om att dylika kommer upp till debatt. KF tycks svälja alla taxehöjningar utan minsta muck.

Revisorerna har en stående punkt på dagordningen vid varje KF och ledamöterna i KF kan ställa frågor till internrevisionen, men gör det ytterst sällan. Information från revisorerna kommer bara i bland och stötvis. Ofta lämnas denna punkt på dagordningen blixtsnabbt som under denna kväll (§ 137).

På kvällens dagordning var det följande ärenden som inte föranledde några kommentarer och klubbades innan man ens hann blinka:
§§ 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152.

§132: Upprop.
41 (av 41) beslutande ledamöter närvarande.
Protokollet justeras (§ 134) torsdagen den 26/9 av kommunfullmäktiges ordförande och två ledamöter, en från (S) och en från (M).
Protokollet publiseras på kommunens hemsida.

§135: Avsägelser.
Om denna snabbt avverkade punkt kan dock sägas att det rörde sig om tre (3) avsägelser, en från (S)(BUN) och en från (KD)(KFN) avseende nämnder samt en ledamot i styrelsen för Nynäshamns bostäder.

§136: Valärenden.
Likaledes snabbt som ögat valdes tre nya personer efter de tre ovan nämnda, samt ytterligare 4 personer på olika befattningar.

§141: Interpellationer.
Inga nya interpellationer på gång denna afton.
Förändringar i hur interpellationer skall hanteras i framtiden genom nya rutiner hos kommunstyrelseadministrationen aviserades.

§142: Interpellation väckt vid föregående sammanträde.
Här hänvisar jag till kommunens webb-TV, eftersom det var ett rätt snårigt utbyte mellan MSN:s ordförande (L) och frågeställaren från (SN). Just den här interpellationen har legat i "pipeline" vid åtskilliga KF-sammanträden, eftersom (SN)-ledamoten anmält förhinder till flera KF i rad.
(L):s skriftliga svar finns i handlingarna och (SN)-ledamoten sa sig vara nöjd med svaret, men hade ytterligare flera besvärande frågor rörande VA-framtiden i Nynäshamns kommun (hantering av dagvatten, underhåll i befintligt ledningsnät, investeringar, oundvikliga kraftiga taxehöjningar mm.)
Det är dyrt med vatten i vår lilla kommun. Kolla själv översikten på kommunens hemsida.
För oss som har tagit del av VA-reglementet framstår det som svårtolkat (inte bara för (SN)-ledamoten).
I klimatkrisens snabba förlopp kommer utan tvekan VA-frågorna i Nynäshamns kommun också bli både svårhanterliga och krisartade.
Inte utan att jag funderar över det märkliga i att vi fortfarande 2019 spolar våra toaletter med högkvaltativt dricksvatten. Hur länge kan vi unna oss denna överdrivna lyx?

§143: Val av nämndemän.
Tjugo (20) personer hade nominerats och 15 skulle tillsättas för perioden 2020 - 2023.
Valberedningen hade valt och KF sa OK. Inga ifrågasättande här inte.

Kvällens långkörare var §§ 149 och 150, båda med voteringar som avslutning.

§149: Markstrategi för Nynäshamns kommun.
Den som på allvar är intresserad av detta ärende hänvisas till handlingarna. Tydligen var det ett rätt stökigt kommunstyrelsemöte i juni då ärendet hanterades. Den styrande majoriteten fick igenom (med vissa ändringar) att föreslå KF godkänna marknadsstrategin. (S), (V) och (SD) reserverade sig.
Vad det mycket handlar om är förvärvet av den s.k. stockholmsmarken 2012, som nu utgör ca 14% av kommunens totala yta, och hur denna mark skall användas.
Strategin togs fram under 2018.
När ärendet nu kom upp i KF så blev det het debatt med åtminstone 20 inlägg från praktiskt taget alla partierna inklusive vår politiska vildning (f.d. (SN)) utom (C), (KD) och lilla (PPiN).
Skiljelinjen mellan de styrande och oppositionen handlade mycket om hur väl startegin var utformad.
De styrande menade att strategin behövdes nu för att aktörerna (särskilt inom MSN och dess förvaltning) skulle kunna börja arbeta med markfrågorna. Vidare ville man binda upp sig för att strategin skulle ses över om ett år.
Oppositionen däremot ansåg att strategin var ytterst bristfällig och ofärdig, inte minst med avseende på det man benämner "ortstrukturen". Denna måste enligt oppositionen var klart utmejslad innan en marknadsstrategi kan utformas.
Mellan raderna förstods också att en ny FÖP (översiktplan) är på gång.
Oppositionen ville alltså återremitera strategin till kommunstyrelseförvaltningen (Planering och samhällsutveckling).
När KF-ordföranden ställde proposition (bifall kontra återremiss) begärdes votering. För återremiss i något ärende krävs minst 14 röster för detta. Voteringen utföll så att bifall till KS förslag till beslut fick 23 röster och kravet på återremiss fick 18 röster. Alltså återremiss = för en del (inte minst företagare) ett stillastående Nynäshamn.
Kolla debatten på webb-TV när den dyker upp där. Tycker att debatten i denna fråga är rätt typisk för det politiska läget/strulet i vår lilla kommun 2019.

Kommentar: I samband med förra FÖP-en (fördjupade översiktsplanen) försökte jag få politikerna att få med behovet av genomtänkt infrastruktur för kultur, dvs medborgarlokaler, scener för dans, teater och musik, verkstäder, konstmuseum, repetitionslokaler, kulturhus mm. Ingen av våra lokala partigrupper är intresserade av att driva sådana frågor, inte ens (V). Åh, säger de, det här handlar om "större" saker. Precis som inte en kulturell infrastruktur skulle kräva markutnyttjande. Typiskt då att (C) som nu innehar ordförandeskapet i KFN (kultur och fritid) inte deltog i debatten. Sett från min gräsrot bor jag i en riktig skrutt-kommun.

§150: Nya dokument inom kompetensförsörjning och reviderad policy för rekrytering.
Oppositionen gick ut direkt och krävde återremiss, eftersom man ansåga att förslaget hade stora brister.
De styrande ansåg att förslaget var väl behandlat och även taget i KS varför någon återremiss inte behövdes.
(SN) ansåg att en ny situation hade uppstått i samband med tillsättandet av ny kommunchef och dokumenten avseende kompetensförsörjningen i kommunen behövde ses över.
Efter ytterligare ett antal kritiska inlägg från olika håll (S, SD, V och Mp) blev det votering varvid tillskyndarna av förslaget fick 18 röster och oppositionen 23 röster. Alltså återremiss.

§153: Svar på motion om att dela ut ett hållbarhetspris vid Nynäshamns årliga Galafest.
(Mp) yrkade bifall till sin egen motion men den ansågs som besvarad bl.a. på grund av att kommunen inte själv förfogar över de medel som behövdes. Annars tyckte (M) att det var en bra motion.

§154: Svar på motion om införandet av en Nollvision mot självmord.
En motion från (SN) som KF praktiskt taget antog med acklamation och hallelujarop. En rad djupsinniga reflektioner levererades från talastolarna.
Den som vill fördjupa sig i detta ärende bör skaffa sig handlingarna till KF 2019-09-18. Just om denna nollvision finns 123 A4-sidor med text och diagram i dessa handlingar.

Kommentar:
Den bistra sanningen är att i Stockholms län begås flest självmord i vår lilla kommun!
Och det är ingen, jag säger ingen, som tycks koppla ihop dessa dystra fakta med den nästan totala kulturskymningen i Nynäshamn. För vart skall folk ta vägen med sin kreativitet och uttrycksbehov när det inte finns någonstans att vara på den lilla fritid man råkar ha efter tung pendling till och från jobbet?
Jämför med § 149 ovan!

§155: Svar på motion gällande New Public Management.
2018-08-26 inkom (V) med en motion till KF (alltså för mer än ett år sedan) som är klart intressant att ta del av. Att-satserna taler tydligt om vad man önskar sig:
- Att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en organisationsöversyn inom Nynäshamns kommun samt utreda hur andra förvalningsmodeller skulle kunna användas i Nynäshamns kommuns verksamheter.
- Att efter utredningen är klar komma med förslag till kommunfullmäktige om en förändrad styrmodell.
Sedan 1988 används s.k. mål- och resultatstyrning inom såväl statlig som kommunal verksamhet, så även i Nynäshamns kommun. Kommunstyrelseadministrationen finner sig nöjd med sakernas tillstånd och föreslog KS att avslå motionen. Men KS bestämde sig för att anse motionen besvarad. De styrande ansåg att det var en bra motion och att det är aktuellt med en genomlysning av organisationen och att målstyrningen som metod kommer att revideras på sikt.

Så (V) har defintivt satt fingret på en öm punkt; det får helt enkelt inte bara handla om pengar, särskilt inte i vård och omsorg.

Kommentar:
Det här har förstås bäring på båda mina kommentarer ovan. För mycket nyliberalism är inte bra (tänk t.ex. på utförsäljningar, privatiseringar, utläggning av centrala kommunala verksamheter på entreprenad, att vi numera inte är patienter i vården utan kunder samt vinster i välfärden).
Målet för New Public Management är ju (ideologiskt) att göra verksamheter effektivare och mer kostnadseffektiva (ge oss medborgar mer valuta för våra skattepengar).
Konceptet har prövats på många håll i världen, men det har helt enkelt inte fungerat. Administrationen blir tungrodd och dyr (avrapportering, kontroll och uppföljning, dyr inhyrd personal, bristande samordning).
Ur mitt gräsrotsperspektiv är fullkomligt självklart att när de styrande säger "kulturen skall bära sina egna kostnader", så har den aldrig gjort det i historien, inte för det stora flertalet. Att stirra sig blind på vad vissa superstjärnor kan dra in är verkligen att göra sig blind för den vanliga medborgarens kulturella behov.
Och det vet vi ju alla att planekonomiska system heller inte fungerar. Så vi måste ju hitta någon sorts tredje väg (som Kjell-Olof Fält sa en gång). Vissa marknader behövs ju, men inte alla. I vissa fall behövs central styrning och rätt brysk samordning (tänk på våra järnvägar, klimatkrisen och mycket annat)
Vi måste alltså hitta någon sorts balans mellan olika viljor och intressen i en mycket komplex värld.

§156: Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan.
Det här ärendet har verkligen dragits i långbänk. Medborgarförslaget är från i maj 2016. BUN föreslog att medborgarförslaget skulle anses som besvart när det kom upp i KF i maj 2018, alltså två år senare, eftersom byggandet av den önskade matsalen var på gång. Men i det läget valde KF att återremitera ärendet för att få veta vad det hela skulle komma att kosta.
Senare visade sig prislappen ligga någonstans mellan 21 och 27 miljoner.
Nu finns ett beslut i KS om att matsalen skall byggas och det var alltså dags igen att i KF anse medborgarförslaget som besvarat.
Själva medborgarförslaget är väldigt hovsamt och går ut på att de äldre i äldreboendet Sunnerbo borde få ha sin matsal ifred och att eleverna (ca 150 st) i Sunnerbyskolan snarast borde få en egen matsal att husera i. Lokalt tilllagningskök vore närmast en själklarhet. De äldres matsal används för även andra aktiviteter än just lunch.

Nu i KF utbröt en lätt bisarr debatt. Kolla själv på webb-TV!

Oppositionen genom (S) tyckte att att förslaget skulle bifallas.
(SN) yrkade också på bifall trots kostnaderna samt ägnade sig åt texttolkning av medborgarförslaget.
(M) ansåg att processen är igång och att beslut redan fattats och undrade vad man egentligen skulle fatta beslut om. Beslut om beslut?
(S) tyckte att visst i det här läget är medborgarförslaget irrelevant, men själva institutet med medborgarförslag borde hedras med ett bifall. För varför skall vi annars ha medborgarförslag?
Det hela landade i att medborgarförslaget ansågs besvarat.

Så var det med detta.
2019-09-24, 21:50

När just detta skrivs är webb-TV för KF 2019-09-18 tillgänglig på kommunens hemsida!


Tydliga motsättningar mellan styrande och opposition.


| Startsidan |

©2019 Ingemar Carleman | Utgåva 67:19 | 2019-09-24