Cingo

Intryck från kommunfullmäktige, Nynäshamn, 2019-10-17

Stillsamt i Folkets Hus denna afton. I Mysingen samlades KF-ledamöterna och ersättarna långsamt. Förste kommunalrådet (M) och ordinarie KF-ordförande (L) var inte med denna kväll. Ett decimerat presidium (3 personer mot normalt 4) leddes av 1:e vice KF-ordförande (M), som gjorde sin debut som presiderande ordförande i och med detta sammanträde.

Jag hänvisar till kommunens webb-TV, som i skrivande stund är tillgängligt avseende detta möte. Finns på kommunens hemsida. Presentationen är helt orienterad till punkterna (paragraferna / ärendena) i den aktuella dagordningen och lätta att hitta och bläddra bland.

Kommunfullmäktiges möte onsdagen den 17 oktober 2019 inleddes någon minut efter kl. 19:00 och var avklarat kl. 21:20 inklusive två ajourneringar (20:30 - 20:45 samt 22:03 - 22:13) och en votering (§ 171). KF ville inte fortsätta mötet efter 22:30 och därmed bordlades 6 stycken beslutsärenden (§§ 172 - 177).

Dagordningen omfattade 21 punkter (§§ 157 - 177). Se tillkännagivande (2 sidor) och, för den som vill ha mer kött på benen, dagordningen (25 sidor).
Allt på kommunens hemsida.
De tryckta handlingarna omfattar 602 sidor (en präktig bunt) och kan fås från kommunstyrelseförvaltningen (mot avgift).
Ledamöterna har numera alla handlingar i sina Apple-paddor.

Inledningen gick snabbt (§§ 157 - 166). Trögare blev det i och med interpellationerna (§§ 167 - 169).

§157: Upprop.
41 (av 41) beslutande ledamöter närvarande.
Protokollet justeras (§ 159) torsdagen den 24/10 av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och två ledamöter, en från (M) och en från (SD).
Protokollet publiseras på kommunens hemsida.

§160: Avsägelser.
Om denna snabbt avverkade punkt kan dock sägas att det rörde sig om en (1) avsägelser från (S).

§161: Valärenden.
Inga valärenden.

§162: Revisorerna.
De förtroendevalda revisorerna hade inget att anföra och inga frågor från KF-ledamöterna ställdes.

§163: Inkomna ärenden.
(SN) inkom den 7 oktober 2019 med en motion angaående alkobommar i Nynäshamns hamn. KF beslutade att lägga informationen till handlingarna (= godtog att motionen får ställas).

§164: Inkomna medborgarförslag.
De inkomna medborgarförslagen var fyra (4) till antalet. Ett av dem kommenterades av (SN), som ville att det skulle remitteras till MSN snarare än till Kommunstyrelsen, vilket dock avslogs med motiveringen att det är Kommunstyrelsen som hanterar kommunens trafik-policy.
Förslaget avser önskemål om att anlägga 1-3 laddstationer för elbilar i Stora Vika.
Övriga medborgarförslag lades också till handlingarna (= skall hanteras vad det lider).

§165: Inkomna meddelanden.
Fyra (4) stycken meddelanden varav ett (1) bifall, ett (1) besvarat samt ett (1) avslag.
Lades till handlingarna.

§166: Beslut huruvida interpellationer får väckas.
Begärd interpellation från (S) till SON-ordföranden (KD) om krisberedskap för alla i Nynäshamns kommun får ställas.

§§ 167 - 169: Interpellation väckt vid föregående sammanträde.
Så var det dags att beta av tre (3) interpellationer och nu blev det plötsligt svårhanterligt och väldigt långdraget.

Kommentar: Så här efteråt kan jag inte låta bli att undra om inte KF saknar utrymme i sina rutiner för "Allmänpolitisk debatt", ungefär så som man har det i Riksdagen.
KF-ledamöternas debattlust tar chansen när olika interpellationer behandlas. Så ock denna afton då man debatterade långt utöver de givna frågorna i respeltive interpellation och succesivt avlägsnade sig från ämnet rent hejdlöst, vilket KF-ordföranden hade svårt att hantera.

§ 167: Svar på interpellation ställd av (SD) till BUN-orföranden (M) angående att förebygga radikalisering av barn och ungdomar.
(M) hänvisade till sitt skriftliga svar, som är utförligt och upptar 2 fullskrivna A4-sidor.
(SD) inledde med att tacka för svaret. Tyckte att det var intressant men kom med en rad följdfrågor.
Det blev tre omgångar av replikskiften mellan (SD och (M). Något samförstånd uppnåddes inte. Mycket kom att handla om skolan (Vanstaskolan i Ösmo togs som exempel) och problemen där med stressade lärar som inte hinner med, bråk och stök av olika slag samt kulturkrockar och dålig studiero.
Om man som åhörare överhuvud taget skall förstå vad som sades in plenum i denna fråga, måste man gå tillbaka till handlingarna och noga läsa (SD)-interpellationens ingress och tre (3) ställda frågor och därpå nogsamt läsa igenom BUN-ordförandens (M) skriftliga svar. Uppenbart är att svaren inte möter det som (SD) är ute efter och att följdfrågorna från (SD) enligt (M) gick utanför interpellationens ram. (M) hade dessutom problem med att svara övertygande.
Det var svårt att riktigt höra vad debattanterna sa in plenum, och, faktiskt, det är inte så mycket bättre på video-inspelningen.
Webb-folket såg sig föranlåtna att särskilt intervjua KF-ordföranden efter mötet, en kort intervju som finns med i slutet av video-inspelningen.

Kommentar: (SD) är uppenbart allvarligt orade över ett gift som tycks sprida sig i den svenska samhällskroppen, nämligen islamismen, och kräver en påtaglig handlingsplan på regional och kommunal nivå, eftersom regeringen inte tycks behärska situationen.
(M) menar att vi har de institut som behövs för att motverka diverse hot mot det svenska samhällsskicket, bl.a:
- kommunens säkerhetsarbete (har utökats inom kommunstyrelseförvaltningen och är kommunövergripande)
- Skollagen: läroplanen och skolans värdegrund
- förebyggande arbete mot utanförskap, diskriminering, mobbing, trakasserier
- krisplaner med övningar (nu senast under två dygn avseende en tänkt kärnkraftsolycka i Forsmark)
- återkommande möten med polis, socialförvaltning och kultur&fritidsförvaltning (Haninge-modellen)
- former för orosanmälan och hur sådana skall hanteras.

§ 168: Svar på interpellation ställd av (SN) till BUN-orföranden (M) angående elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan åk 4-9.
(M) hänvisade åter till sitt skriftliga svar i handlingarna (1½ A4-sida) åtföljt av åtskilliga sidor (8 st) med statistik ur Grundskolans elevenkät 2018 och 2019 samt När- och frånvaro i grundskolan 2018/2019. Dessutom finns fem (5) sidor betitlade Vidtagna åtgärder efter beslut i ärende 43-2014:8263 (Skolinspektionens genomförda tillsyn 2014 med två (2) uppföljningar 2018).
(SN)-interpellationen (2 sidor) är en bister vidräkning avsende tillstånder i Vanstaskolan och mynnar ut i tre (3) frågor:
- Vilka åtgärder kommer att vidtas för att eleverna i Vanstaskolan skall känna sig trygga?
- När kommer eleverna kunna vara trygga i sin skolmiljö och på väg till och från Vanstaskolan?
- Oroligheterna på Vanstaskolan har påverkat en del elver så mycket att de inte längre vill gå i skolan. På vilket sätt kommer man att hjälpa dessa elever?

Skolan är ju den mest resurskrävande av kommunens uppgifter och alla har förstås synpunkter härvidlag. Man kan säga att hanteringen av föregående interpellation bara var upptakten till det som följde. Nu inträffar alltså mötets absoluta långkörare denna kväll. Sammanlagt 46 minuter.
Jag kunde notera sammanlagt 27 inlägg: (M) 11; (SN) 7; (SD) 4; (C) 1; (S) 1; (V) 1; (Mp) 1; (Vilde) 1.

Kommentar: Kanske lite förvånande att oppositionen låg så lågt. Kan förstås bero på att de, när de själva hade makten före 2018 års val, har lik i lasten avseende skolans dysfunktionalitet.

Om du är intresserad av det här, kolla själv in vad som sades in plenum!
Det hela inleddes med fyra (4) omgångar replikskiften mellan (SN) och (M) under 17 minuter innan man definitivt var utanför interpellationens ram i och med att (S) gjorde ett inlägg. (M) uppfattade efter detta inga ytterligare frågor på sitt interpellationssvar.
Det blev helt enkelt en allmän debatt om saker som
- behovet av polis- och väktaringripanden i skolmiljön
- ytterligare resurser
- tuffa arbetsförhållanden inte minst för lärarna, rektorerna och skolchefenBR> - budgetarbetet framöver
- rekrytering i skolan
- gruppdynamik och blandning av elever från olika håll i samma klasser
- drogproblematiken i och runt skolan
- den uppenbara bristen på verksamma åtgärder.

Det hela triggades nog i gång av att det nyligen varit en besvärlig incident på skolan med kroppsskada, tillkallande av ambulans och väktare för att få kontroll över den då rådande situationen.

Webb-folket såg sig åter föranlåtna att särskilt intervjua KF-ordföranden efter mötet, en kort intervju som finns med i slutet av video-inspelningen avseende § 168 om hur han uppfattade kraven från (SN).

Kommentar: Den som nu intresserar sig för den svenska skolan borde definitivt lyssna igenom Den goda skolan från Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 (44 minuter).
Filosofiskt kan man se på skolan med lite olika ögon. I programmet tas tre aspekter upp.
Nu är jag själv absolut ingen skolexpert, men för mig är skolan en del av det nuvarande och framtida samhället. Om det nu är så illa som det framgår av interpellationsdebatterna ovan (§§ 167 och 168) är detta absolut del av en allmän samhällsupplösning som jag anar bakom hörnet i egenskap av observatör. Och inte blir jag gladare till sinnes när jag läser (M)-svaret med bilagd statistik och rapport.
(M)-svaret finner jag undanglidande, statistiken svårtolkad (kan inte se att Vanstaskolan sticker ut speciellt) och rapporten "Vidtagna åtgärder" inte särskilt betryggande. Det är mycket blå rök här ....

§ 169: Svar på interpellation ställd av (Mp) till MSN-orföranden (L) angående att Nynäshamn kan göra sin del i omställningen till 100% förnybart.
I handlingarna finns förstås både (Mp)-interpellation och svaret från (L). Båda dokumenten är korta och koncisa och debatten var avklarad på 17 minuter med två omgångar replikskiften mellan (Mp) och (L) samt några enkla frågor från (S) och (SN).
I videoinspelningen finns en kort intervju med KF-ordföranden, vilken gjordes efter mötet, om hur hen uppfattade inställningen hos (L) avseende kommunens klimatmål.
(L) anser att kommunen har tuffa och bra klimatmål. En del av dessa kommer man att klara av inom stipulerad tid, men alltså inte alla.
I juni 2018 antogs i KF Förslag till nya miljö- och klimatmål och det här var väl ett försök från (Mp) att trycka på i frågan. Klimatkrisen rullar ju på och tiden är knapp.

Kommentar: Om nu (Mp) ville trycka på i klimatfrågan lokalt sett, så begick man ett taktiskt misstag genom att i sin interpellation låta (L) slippa undan alldeles för lätt med specifika frågor om vindkraft och krav på eget kommunalt energibolag med Växjö kommun som förebild.
Ingressen på (Mp)-interpellationen är allmänt hållen och bra formulerad med tanke på såväl globala som nationella klimatmål. (Mp) borde nog ha knutit ihop detta med de lokala/kommunala målen. De abrupta specifika frågorna (3 st) om vindkraft och eget kommunalt energibolag bryter av mot en bra inledande ansats.
Nu är gruppledaren för (Mp) färsk i Nynäshamns-sammanhanget och det förvånar mig att hens kompisar i (Mp) inte upplyst hen om kommunens tidigare energihistoria. (Mp) hade ju bra vind i seglen på 1990-talet i Nynäshamn när det nya tilltänkta fjärrvärmeverket var på tapeten. På den tiden var motståndet mot detta verk kompakt. Men värmeverket byggdes och togs i bruk 2004. Själv bor jag i ett hyreshus som värms upp med fjärrvärme. I sen tid (2018) har värmeverket uppgraderats.
År 2016 såldes AB Nynäshamn Energi (kommunägt) till Ellevio.
På Ilja Batljans tid som kommunalråd (då hade vi bara ett kommunalråd) var vindkraften på tapeten, men det ville sig inte riktigt trots allvarliga försök från kommunens sida.

In plenum var det väldigt svårt att uppfatta vad som sades från talarstolarna under replikskiftet mellan (Mp) och (L). Särskilt (Mp)-inläggen var i det närmaste ohörbara. Även i videoinspelningen är det svårt att höra vad debattanterna säger. När jag själv tittade på inspelningen fick jag faktiskt ägna mig åt läppläsning för att fullt uppfatta vad som sades. Min uppmaning till (Mp)-ledamoten är att ägna kraft och övning åt att verkligen höras. Enbart bra tankar och formuleringar räcker inte. Det gäller ju att föra ut dem på sådant sätt att folk verkligen hör och uppfattar budskapet!

Första ajourneringen, klockan 20:30 - 20:45.
Därefter var det dags för kvällens beslutsärenden, vilka till dels kom i skymundan.

§ 170: Delårsrapport (T2) för Nynäshamns kommun avseende perioden 1/1 - 31/8 2019.
I handlingarna upptar delårsrapporten 88 sidor, inklusive "Uppföljning av Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål till T2 2019", samt "Uppföljning av exploateringsplan 2019 - 2022" och "Omfördelning av investeringsbudget".
Mycket siffror och många diagram att ta del av. Kan inte påstå att jag precis lusläst dessa dokument.
Rent ekonomiskt och prognosmässigt verkar kommunen ligga rätt hyffsat till. Visserligen med märkbara underskott för SON och MSN (inklusive vatten och avlopp), men underskotten vägs upp av framgångsrik finansförvaltning, varför kommunen troligen gör ett överskott i slutändan med kanske 20 miljoner.
Enligt oppositionen dock till priset av neddragningar och sänkta ambitioner, vilka är skadliga för välfärden.
Kommunens skuldsättning är betydande (ca 1,7 miljarder) och det påverkar naturligtvis i vilken mån man kan investera för framtiden.
Det finns också oro för vikande skatteunderlag, mindre antal arbetade timmar, minskat bostadsbyggande och en befolkningstillväxt som är klart mindre än vad kommunen skulle kunna önska sig (realistisk befolkningsökning).
Skolan är ju en strategisk resurs när det gäller inflyttning och nyetablering i kommunen, men en skola som placerar sig på 286:te plats bland Sveriges 290 kommuner är inte direkt en fjäder i hatten.
Rent allmänt så har vi just nu en påtaglig konjukturavmattning och stor ekonomisk osäkerhet" både nationellt och globalt.
Naturligtvis avspeglar sig allt detta i debatten om T2-an, som dock fick godkänt av kommunfullmäktige fast (V) satte sig lite på tvären.
Ärendet tog lite drygt en timme att hantera med nitton (19) inlägg: (L) 5; (S) 4; (SN) 3; (KD) 2; (M) 2; (SD) 1; (V) 1; (Vilde) 1.
Eftersom förste kommunalrådet (M) inte var närvarande föll det på andre kommunalrådet (L) att föra alliansens talan.
Något som kom igen i inläggen: "pengarna räcker inte!" och "vart tar pengarna vägen?".

§ 171: Ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder.
Ärendet upptar 20 sidor i handlingarna. I början av dessa sidor finns med hur ärendet hanterades i Kommunstyrelsen (KS).
Man kan säga att ärendet på sätt och vis gick i repris i KF, eftersom (S) gjorde samma yrkande i KS som i KF (bostadsgaranti för unga mellan 19 och 27 år) men blev nedröstad i KS, och som det till slut visade sig även i KF.
Hanteringen av ärendet i KF blev lite extra komplicerat eftersom (Mp) även gjorde ett tilläggsyrkande (obligatoriska solceller vid nybyggnation) och att (SD) motsatte sig ändringarna avseende punkt 2.1 i de nya ägardirektiven avseende tillhandahållandet av bostäder för nyanlända som anvisats kommunen genon Bosättningslagen.
(SD) kände sig inte bekväm med att följande passus i den ursprungliga versionen stukits: "... och kostnaderna för detta skall inte belasta befintligt hyreskollektiv.".
(SD) inkom med särskilt yttrande och ville ha återremiss, vilket nedröstades. (SD) deltog därefter inte i det vidare beslutsfattandet.
Hela hanteringen av ärendet tog 47 minuter, varav 20 minuter utgjorde själva debatten och beslutsfattandet inklusive votering tog 14 minuter plus kvällens andra ajournering tio (10) minuter (klockan 22:03) och ytterligare en ajournering om tre (3) minuter en bit in i beslutsfattandet. Ett tag var det minst sagt oklart och rörigt!
I debatten var det 6 inlägg:
(S) 2, (L) 2, (Mp) 1, (SD) 1.
I den votering som slutligen genomfördes stod två förslag emot varandra:
- (ja) KSs förslag till beslut
- (nej) KS-förslaget med tilläggen yrkade av (S) och (Mp) hopslagna.
Voteringen utföll sålunda: 20 ja, 15 nej, 6 avstår.
Hela (S)-gruppen och hela (Mp)-gruppen reserverade sig.
I slutet av videoupptagningen finns en kort intervju med KF-ordföranden om ärendet.

Kommentar: På ett möte för några år sedan mellan AB Nynäshamnsbostäder och deras hyresgäster frågade jag bolagets VD om det i ägardirektiven fanns något om att bolaget hade skyldighet att tillhandahålla "medborgarlokaler". Det gjorde det inte och gör inte nu heller.
För mig som medborgare i den här kommunen och tillika hyresgäst förefaller det egentligen rätt självklart att en viss lokalyta borde avsättas för dylika ändamål vid nyproduktion. Fört fram den åsikten till åtskilliga partigruppledare i KF. De lyssnar inte på det örat!

§§ 172 - 177: Övriga beslutsärenden.
Bordlades.

Så var det med detta!
2019-10-27, 21:06


Lång allmänpolitisk debatt utanför de ordinarie KF-ramarna och beslutsångest.


| Startsidan |

©2019 Ingemar Carleman | Utgåva 67:19 | 2019-10-27