Cingo

Intryck från kommunfullmäktige, Nynäshamn, 2019-11-13

Mycket folk i Folkets Hus´foajé denna afton, vilka väntade på filmförevisning inne i Vågen.
Uppe i Mysingen var det också en hel del folk (åhörare) förutom KF-ledamöterna och ersättarna.
All tunga politiker på plats inklusive ett fulltaligt presidium, där ordinarie KF-orföranden (tillbaka från semester) svingade beslutsklubban denna kväll.

Jag hänvisar till kommunens webb-TV, som i skrivande stund är tillgängligt avseende detta möte. Finns på kommunens hemsida. Presentationen är helt orienterad till punkterna (paragraferna / ärendena) i den aktuella dagordningen och lätta att hitta och bläddra bland.

Kommunfullmäktiges möte onsdagen den 13 november 2019 inleddes prick kl. 19:00 och var avklarat kl. 21:50
inklusive två ajourneringar (19:24 - 19:30 (under § 191) samt 20:05 - 20:15 efter § 198) och två voteringar (§§ 198 och 199).

Dagordningen omfattade 25 punkter (§§ 178 - 202). Se tillkännagivande (2 sidor) och, för den som vill ha mer kött på benen, dagordningen (56 sidor).
Allt på kommunens hemsida.
De tryckta handlingarna omfattar 586 sidor (en präktig bunt) och kan fås från kommunstyrelseförvaltningen (mot avgift = papperskostnaden).
Ledamöterna har numera alla handlingar i sina Apple-paddor.

Det tuffade på i bra tempo hela kvällen. Många ärenden höll sig till "KS:s förslag till beslut" och klubbades snabbt. Lite mer tid ägnades åt nedanstående punkter på dagordningen.

§ 178: Upprop.
41 (av 41) beslutande ledamöter närvarande.

§ 181 - 182: Avsägelser - Valärenden.
Om denna snabbt avverkade punkt kan dock sägas att det rörde sig om en (1) avsägelser från (SD).
Inga valärenden.

§ 183: Revisorerna.
Revisorerna lämnade en del information om vad vi gjort och upplyste om snar publicering av en rapport avseende MSN och fastighetsunderhåll.
Man lanserade också en ny tågordning avseende sin informationsgivning till KS/Nämnderna/KF och ärendehanteringen i KF.
Flera ledamöter tittade upp lite yrvaket (denna gamla surdeg igen?) och det kom kommentarer från (S), (M), (L) och (SN). Lite ovanligt!
Dock lite svårt att höra vad ledamöterna säger uppe i talarstolen eftersom problem med mikrofonen.
Sagda rapport finns i skrivande stund ännu inte ute på kommunens hemsida.Tidigare rapporter finns där dock, t.ex. Granskning av delårsrapport 2019.

§ 187: Kommande interpellationer.
Två önskade interpellationer, en från (Mp) och en från (V) godtogs.

§ 188 - 190: Beslutsärenden.
Samtliga dessa tre bifölls = KS:s förslag till beslut. Snabbt som ögat.
Sidantalet beträffande dessa ärenden i handlingarna är närmar 400!. Det handlar inte precis om småsaker.
- § 188, Risk och sårbarhetsanalys (delvis sekretessbelagd) 58 sidor
- § 189, Avskaffandet av regler och rutiner för förslagsverksamhet (inom kommunens organisation) 15 sidor
- § 190, Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun 310 sidor.
Särskilt den sista punkten om våra vatten finns det all anledning att begrunda! Men gör de folkvalda det egentligen?

§ 191: Utbetalning av partistöd för 2020.
Nu var KF-ledamöterna verkligen på alerten kanske mest pågrund av att två partier, (C) och (V), slarvat två år i rad med sin redovisning.
En (C)-ledamot var jävig och fick ersättas innan debatten tog sin början med nio (9) inlägg: {(SD) 1; (M) 3; (V) 1; (S) 1; (L) 1; (SN) 2}.
Beslutet blev slutligen bifall till KS:s förslag till beslut = både (C) och (V) får inget partistöd för 2020, vilket förstås blir tufft för dessa två små partier med vardera 2 mandat i KF.

§ 192 - 197: Övriga beslutsärenden.
Klubbades raskt med bifall = "KS:s förslag till beslut" alternativt "till handlingarna".

§ 198: Svar på motion om utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad.
En motion från (SD) som fick stöd av (S). Debatten blev kort med fyra (6) inlägg: {(SD) 2; (L) 2; (S) 2} och punkten avslutades med en hårfin votering till (SD):s fördel:
besvarad [JA] 18; bifallen [NEJ] 19; avstår 4. Summa 41 röster.

§ 199: Svar på motion - Förbjud tiggeriet i Nynäshamn.
En motion från (SD) som gav upphov till en lång debatt med tjugo (20) inlägg: {(SD) 2; (L) 2; (M) 4; (S) 2; (V) 3; (C) 1; (Vilde) 2; (KD) 1; (Mp) 2; (SN) 1}.
Det blev lite krångligt eftersom KS föreslog två alternativ till beslut och ledamöterna hade dålig koll på skrivningarna i handlingarna. Debatten blev rätt känslosam och frågan är väldigt komplex med olika nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och EU-nivån.
I förlängningen av tiggeriet finns andra problem som handlar om kriminalitet; människohandel, prostitution, utpressning, gisslantagande, brott mot de mänskliga rättigheterna rent allmänt. Förmodligen löser inte ett lokalt tiggeriförbud någonting alls.
Det blev förstås votering:
KS förslag B [JA] 18 röster; KS-förslag A [NEJ] 23 röster. Summa 41 röster.
KS-förslag A innebär ett begränsat bifall till (SD)-motionen och en fråga som kommer att återkomma i KF.
Vill man fördjupa sig finns det 18 sidor att läsa in i handlingarna.

§ 200: Svar på motion - Personer över 85 år skall ha rätt till äldreboende utan biståndsbedömning.
Kort debatt och snabbt beslut med bifall till KS-förslaget till beslut (= avslag till motionen).
Debatten bestod av fyra (4) inlägg: {(M) 3; (SN) 1}.
Vill man fördjupa sig i detta ärende finns det 35 sidor att läsa in i handlingarna.

§ 201: Svar på medborgarförslag om ny syn- och hörselinstruktör i Nynäshamn.
Rörigt och otydligt med en ganska lång debatt med elva (11) inlägg: {(S) 5; (KD) 2; (L) 1; (V) 1; (SN) 1; (M) 1}.
Bifall till KS-förslaget till beslut (= avslag till medborgarförslaget).

§ 202: Svar på interpellation ställd av (S) till SON-orföranden (KD) angående hur vi säkrar skyddet för personer med LSS- eller SoL-insatser.
Bra svar, bra fråga men oklart vad som egentligen gäller. Kort debatt med två (2) inlägg: {(S) 1; (KD) 1}.

Så var det med detta!
2019-11-19, 00:46


Många känsliga frågor och oklara besked.


| Startsidan |

©2019 Ingemar Carleman | Utgåva 67:19 | 2019-11-19