Cingo

Intryck från kommunfullmäktige, Nynäshamn, 2019-11-14

Mötet började redan klockan 15:00. Under den tidiga eftermiddagen var ledamöterna på studiebesök ute i hamnen i Norvik, som öppnar för godshantering i maj 2020.

Mötet öppnades som vanligt med upprop mm (§§ 203 - 205). Antalet beslutande ledamöter hamnade på 40 av 41.
Efter § 206 41 ledamöter av 41 (försenad ankomst av en ledamot).

Att budgetmöten alltid börjar 15:00 är besvärligt för många fritidspolitiker, så det var rätt många ersättare som fick ta plats vid borden i Mysingen. Webb-folket var på plats som vanligt och ett fulltaligt presidium. Ordinarie KF-ordföranden svingade klubban denna eftermiddag och kväll.

Innan budgettdebatten tog sin början avverkades ett antal taxehöjningar (§§ 206 - 213) i vanlig rask godkännartakt (bifall till KS:s förslag till beslut). Tillsynen enligt alkohollagen och försäljningen av tobak (§ 209) avvek från det vanliga möstret i och med att KS tidigare inte godtagit aktuell taxehöjning (utanför SMoHF-kretsen).

Ofta när det kommer till tillsyn handlar taxorna om timkostnader för själva tillsynen. Allmänt rör det sig här om en årlig höjning på 30 - 40 kronor per timme som i år t.ex. från 1.250 till 1.280 (§ 212). Timtaxorna drar alltså iväg och det är företagen som får stå för notan, vilket på sikt har hämmande inverkan på näringslivet i Nynäshamn.

Hanteringen av Mål och budget 2020 - 2023 (§ 214) inleddes med 1:a kommunalrådets (M) inledande anförande ("En stabil grund för framtiden") och att de partier som lagt fram egna budgetar (alliansen: (M)+(KD)+(L)+(C)+(PPiN), samt (S)+(Mp) och varför sig (SD), (SN) och (V)) fick 15 minuter var för sina presentationer.
Dessa allmänna anföranden gjordes i partierna storleksordning avseende mandat i KF och var avklarade klockan 16:20 då ajournering gjordes fram till 16:30.

Därefter vidtog budgetdebatten avseende nämnderna inklusive kommunstyrelsen (KS). Först ut var hanteringen av KS vilken gick snabbt nog och innan man fortsatte med nämnderna blev det ny ajournering klockan 16:50 - 18:00 för middagsavbrott. Kommunen bjöd de förtroendevalda på stek inne i baren.

Vid återsamlingen klockan 18:00 fortsatte genomgången av nämnderna (BUN, SON, MSN och KFN), där varje nämndordföranden inledde med 5 minuter.
Hanteringen av MSN drog ut på tiden och en ajournering gjordes klockan 19:40 - 19:50.

När genomgången av KFN var klar blev det ny ajournering klockan 20:15 - 20:20 för att presidiet behövde få ordning på alla yrkanden och förbereda sig inför beslutsomgången, vilken var avklarad klockan 20:32 (då mötet avslutades) inklusive en votering.

Jag hänvisar till kommunens webb-TV, som i skrivande stund är tillgängligt avseende detta möte. Finns på kommunens hemsida. Presentationen är helt orienterad till punkterna (paragraferna / ärendena) i den aktuella dagordningen och lätta att hitta och bläddra bland.

Dagordningen omfattade 12 punkter (§§ 203 - 214). Se tillkännagivande (1 sida) och, för den som vill ha mer kött på benen, dagordningen (260 sidor).
Allt på kommunens hemsida.
De tryckta handlingarna omfattar 550 sidor (en präktig bunt) och kan fås från kommunstyrelseförvaltningen (mot avgift = papperskostnaden).
Ledamöterna har numera alla handlingar i sina Apple-paddor.

Separat fanns fyra (4) dokument att plocka till sig under mötet:
- "En stabil grund för framtiden" av kommunstyrelsens ordförande (inledningsanförandet § 214)
- Justering av kommunbidragsfördelningen i Mål och budget för 2020
- Kommunbudget 2020 från (SD) Nynäshamn
- Investeringsplan 2020 - 2044 från (SN)

Inledningen gick alltså snabbt (§§ 203 - 205).

§ 206: Ändring av renhållningstaxan.
Innan man ens han blinka var dessa ändringar antagna av KF, vilket bl.a. innebär en 10-procentig ökning av den s.k. grundavgiften. Utförlig information (31 sidor) finns i handlingarna. Det är förstås självklart att dessa mer eller mindre dolda kostnadsökningar driver upp boendekostnaderna för invånarna i kommunen.
Varför diskuterar inte de förtroendevalda alls detta?
Närmast obegripligt som jag ser det.

§ 207: Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOHF:s) kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Så var det dags att skyffla undan ytterligare sju stycken (§§ 207 - 213) taxehöjningar relaterade till SMOHF:s tillsyn i kommunen inom olika områden.
(S) såg sig föranlåten att gå upp i talarstolen och påpeka att timtaxorna drar iväg och är hämmande för näringslivet i Nynäshamn. (S) fick visst mothugg av (M).

Därefter rullade det på med godkännanden av taxehöjningarna utom i ett fall (§ 209) där KS:s förslag till beslut innebar avslag till höjning. Dock med den brasklappen att det kommer nya bud i just denna fråga till KF:s möte i december (2019-12-12).
För den som vill fördjupa sig i SMOHF:s taxehöjningar finns det 236 sidor att begrunda i handlingarna.

§ 214: Mål och budget 2020 - 2023.
Detta ärende inleddes med de allmänna anföranden från de partier som enskilt eller i samarbete med andra partier lagt budgetförslag. Genomgången tog nästan en och en halv timme.
Först ut var kommunstyrelsens ordförande (M) med inlednngsanförande ("En stabil grund för framtiden") och sedan presentation av Alliansens budget och yrkande bifall till förslagets 11 att-satser.
Därefter (S) med sitt oppositionsförslag till en "rättfärdsbudget".
Så (SD) med sitt förslag, som rätt mycket uppehöll sig kring invandring och kriminalitet.
(SN) höll ett glasklart inlägg om sin budget och sin vilja att värna demokratin.
(V) ville ha kommunalskattehöjning för att motverka välfärdens underfinasiering.
(Mp) anslöt sig kort och gott till (S)-förslaget till budget.
(PPiN) annonserade tillägssyrkanden till Alliansens budget.

Ärendet fortsatte med genomgång av nämnderna inklusive kommunstyrelsen (KS) där hugade ledamöter hade max talartid på 3 minuter.
Här kom först (PPiN):s tilläggsyrkanden:
- 300.000 för utredning om Stora Vika
- 200.000 för anhörighetsstöd
- 300.000 för utredning om Gästhamnsområdet,
summa 800.000 som (PPiN) tycker kan tas ur KS:s reservmedel.

Sedan var det dags för en ganska kort genomgång av KS med summa åtta (8) inlägg: {(S) 4; (M) 3; (SN) 1}.

Efter matuppehållet fortsatte man med genomgång av BUN med talartiden 5 minuter för hugade inlägg.
Det blev summa femton (15) inlägg: {(M) 4; (S) 5; (C) 1; (KD) 1; (SN) 1; (V) 1; (L) 1; (Mp) 1}.
Mest handlade det (förstås) om skolan.

Genomgången av SON blev också kort med åtta (8) inlägg: {(KD) 3; (S) 3; (L) 1; (V) 1}.

Dessto intensivare blev det under genomgången av MFN.
Det var förstås (det bristande) fastighetsunderhållet som dominerade i de tjugotvå (22) inläggen: {(L) 6; (SN) 3; (S) 8; (M) 4; (Vilde) 1}.

Kortaste genomgången blev det av KFN med tre (3) inlägg: {(C) 2; (S) 1}.
KFN-ordföranden uppehöll sig mest kring alla "fantastiska" evenemang som ordnats i Nynäshamn under 2019.
Lite egendomligt att avslagen ansökan våren 2019 från Jazz i Nynäshamn (JIN) om verksamhetsstöd kom upp.
Det var nog ett försök från (S) att knipa poäng med anledning av (PPiN):s tilläggsyrkanden mitt under budget-behandlingen (vilket var egedomligt i sig).
Tidigare verksamhetsstöd till JIN har belastat KS och inte KFN.

Efter den sista ajourneringen under detta möte var det dags för beslut om de 11 att-satserna i budgeten.
Dessa numreras från 01 till 11 nedan.
Vill du veta exakt hur de olika att-satserna är formulerade får du gå antingen till handlingarna eller dagordningen.
Nedan står KS för "KS:s förslag till beslut", dvs Alliansens förslag till beslut.
Motyrkanden från de olika partier indikeras med partibeteckningarna:
- (S) = Socialdemokraterna och Miljöpartiet
- (SD) = Sverigedemokraterna
- (SN) = Sorundanet Nynäshamns kommunparti
- (V) = Vänsterpartiet.

01. KS mot (V): KS vann med acklamation, dvs (V) fick inte igenom sin skattehöjning.
02. KS antogs med acklamation.
03. KS mot (S) mot (SD) mot (SN). (SD) och (SN) föll bort genom acklamation. Votering begärdes mellan KS [JA] och (S) [NEJ].
Voteringen utföll sålunda: JA 21; NEJ 11; Avstår 8; (40 beslutande). KS-förslaget vann alltså.
04. KS mot (SN). KS vann med acklamation.
05. KS mot (SN). KS vann med acklamation.
06. KS mot (SN). KS vann med acklamation.
07. KS antogs med acklamation.
08. KS antogs med acklamation.
09. KS mot (SN) mot (V). (V) föll bort genom acklamation. KS vann över (SN) genom acklamation.
10. KS antogs med acklamation.
11. KS antogs med acklamation.

Alltså Alliansen {(M)+(KD)+(L)+(C)+(PPiN)} fick igenom sin budget utan större problem.
(M) erkände att deras motparter gjort ett gediget arbete med sina olika budgetförslag och som man från (M)-håll tagit del av med stort intresse.

Så var det med detta!
2019-11-22, 21:48


Efuismer hit och dit; typ nedskärningar = effektiviseringar.


| Startsidan |

©2019 Ingemar Carleman | Utgåva 67:19 | 2019-11-22