Cingo

Intryck från kommunfullmäktige, Nynäshamn, 2019-12-12

Rätt mycket folk i Folkets Hus´ foajé denna afton i väntan på föreställningen "Christmas Feeling" inne i Vågen med Peter Asplund (tp), hans tre sångerskor och storband (17 manna-band).
Uppe i Mysingen var det också en hel del folk (åhörare) förutom KF-ledamöterna och ersättarna.
All tunga politiker på plats inklusive ett fulltaligt presidium.

Jag hänvisar till kommunens webb-TV, som i skrivande stund är tillgängligt avseende detta möte. Finns på kommunens hemsida. Presentationen är helt orienterad till punkterna (paragraferna / ärendena) i den aktuella dagordningen och lätta att hitta och bläddra bland.

Kommunfullmäktiges möte onsdagen den 12 december 2019 inleddes några minuter över kl. 19:00 och var avklarat kl. 21:20
inklusive en ajourneringar (20:00 - 20:35, under § 231). Då intogs också KF:s Lucia-kaffet (kaffe, glögg, lussekatter och pepparkakor på kommunens bekostnad).
Inga voteringar.

Dagordningen omfattade 22 punkter (§§ 215 - 236). Se tillkännagivande (2 sidor) och, för den som vill ha mer kött på benen, dagordningen (30 sidor).
Allt på kommunens hemsida.
De tryckta handlingarna omfattar 398 sidor (en ganska präktig bunt) och kan fås från kommunstyrelseförvaltningen (mot avgift = papperskostnaden).
Ledamöterna har numera alla handlingar i sina Apple-paddor.
På borden fanns dessutom ett protokoll från kommunstyrelsen (KS) om fyra (4) sidor avseende § 232, Förändringar av barn- och utbildningsnämndens ansvar för familjecentralen.

Antalet beslutande ledamöter denna afton var 41 ledamöter av 41 möjliga (§ 215).

Som vanligt var det en rad ärenden som klubbades rakt av och enligt KS:s förslag till beslut.
I egenskap av åhörare får man inte så sällan intrycket att det är mycket som "ligger under ytan" och det är bara vissa ärenden som ibland visar toppen på ett underliggande "isberg". Att en "topp" ibland sticker upp sin spets i KF verkar ofta höra samman med känslor snarare än rationella överväganden.

Under ytan denna gång fanns flera rätt omfattande ärenden:
- § 225 Förslag till nya riktlinjer för avyttring av lös egendom i Nynäshamns kommun (21 sidor)
- § 226 Ansökan om förnyat övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken (34 sidor)
- § 227 Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun (36 sidor)
- § 229 Riktlinjer för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun (77 sidor)
- § 230 Fullmäktiges presidiums beredning av revisionens budget för 2020 (4 sidor)
- § 232 Förändring av barn- och utbildningsnämndens (BUNs) ansvar för familjecentralen (14 sidor)
- § 233 Svar på motion - Återinförande av årskort - Frejas Holmes parkeringar (12 sidor)
- § 234 Svar på interpellation ställd av SN till KS-orföranden (M) angående julbord (4 sidor)

Under de följande paragraferna (§§ 220, 224, 228, 231, 235 och 236 blev det liv i luckan, särskilt under §§ 231 och 236. Angivandet av sidantal = antal sidor i handlingarna.

§ 220: Revisorerna.
Revisorerna lämnade lite information in plenum (utan att rapportens titel nämndes) om Granskningsrapport avseende MSN och underhållet av kommunens fastighetsinnehav (28 sidor).
Själv var jag på åskådarplats mest på grund av denna granskningsrapport, men blev besviken eftersom den inte kom upp till behandling. Kanhända i känsligaste laget och svårhanterlig? Kommer (kanske) upp i KF den 13 februari 2020. Det mest överraskande var att det (formellt på grund av för få ärenden vid presidiets beredning inför januarimötet) tillkännagavs att KF den 16 januari 2020 är inställt.

§ 224: Väckande av interpellationer (och enkla frågor).
Administrationen kring interpellationer och enkla frågor är just nu lite flytande på grund av digitaliseringen av handlingar som underlag till KF, varför tre (3) enkla frågor från (V) till BUN-ordföranden (M) om "hemmasittande barn och ungdomar" inte fanns utskriven (varken på papper eller digitalt). Men KF godtog att frågorna fick ställas av (V) och (M) svarade in plenum. (M) avslutade med att (V) borde ställa en interpellation om "problematisk skolfrånvaro" framöver för att problemområdet skulle kunna belysas mer utförligt, vilket (V) samtyckte till.

§ 228: Beslutsärende: Reviderad markstrategi (74 sidor).
Dokumentet om kommunens markstrategi är ett viktigt dokument som malts genom partierna, administrationen och kommunstyrelsen (KS) i några varv på grund av återremisser. Inläggen här in plenum var: (SN) 2; (S) 2; (L) 1. (SN) yrkade på avslag med hänvisning till att strategin för mycket betonar "den urbana normen". (S) yrkade på avslag eftersom man inte fått gehör för hur "ortstrukturer" skall hanteras. (L) yrkade bifall till KS-förslaget till beslut, som också blev KF:s beslut med acklammation. Fast nog tyckte jag att JA-ropen för avslag var starkare än för bifall. Läge för votering kan man tycka, med det blev det inte.

§ 231: Beslutsärende: Taxa för SMOHFs arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknane produkter (37 sidor).
Under den här punkten blev det ganska förvirrat. Alliansen ville ha godkännande på SMOHF:s taxa till eventuell tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna. Tillsynen görs idag i samarbete med Södertälje kommun och skall eventuellt övergå till Södertörns miljö- och hälsoförbund (SMOHF), vilket SON:s biståndsutskott ställde sig mycket frågande till. Uppenbarligen hade samordningen mellan olika parter brustit innan frågan nu kom upp i KF.
(M) gick från bifall till KS:s förslag till beslut, över bordläggning till återremiss av ärendet som (S) ville ha. Återremiss hamnade (M) i först efter överläggningar med (S) under ajourneringen (då det åts pepparkakor mm). Förste kommunalrådet tillika kommunstyrelsens ordförande var påtagligt bekymrad (det kunde jag utläsa av hens kroppspråk). Presidiet behövde dessutom överlägga med den juridiska expertisen under ajourneringen. Mycket beroende på otydligheter i tjänsteutlåtandet, dåligt beslutsunderlag, konstig beslutsgång och hur själva myndighetsutövningen skall hanteras framöver.
Inläggen här in plenum var: (M) 6; (S) 6; (KD) 3; (SN) 1; (SD) 1; (Vilde) 1. Det hela landade i återremiss.

§ 235: Svar på interpellation från (SN) till KS-ordföranden (M) angående planering och redovisning av tid (4 sidor).
(SN) var väl inte riktigt nöjda med svaren från (M), men efterhand blev det ett intressant meningsutbyte om hur man använder sin tid i det kommunala uppdraget på alla plan inom vår kommun. Detta undrar säkert medborgarna över emellanåt och här kom alltså synpunkter på detta.
Inläggen här in plenum var: (M) 7; (SN) 5; (V) 2; (SD) 1; (S) 1.

§ 236: Svar på interpellation från (SN) till BUN-ordföranden (M) angående skolkapacitet i vår kommun (2 sidor).
(SN) var inte alls nöjda med (M):s interpellationssvar och som åhörare kan man nog tycka att (M) slingrade sig en hel del, liksom KF-ordföranden (L) i efterintervjun. Sorunda är "bortglömt" i planeringen, trots att man tappat 450 utbildningsplatser där under senare tid, mycket på grund av eftersatt fastighetsunderhåll under lång tid (bäring på § 220 ovan). Oundvikligen kom man in på den förmodade befolkningstillväxten fram till 2050. Detta har förstås bäring på såväl skolor som bostäder och äldreboende. För egen del handlar det också i högsta grad om andra typer av medborgarlokaler för föreningar och kulturlivet. Frågor av den sistnämnda typen sopas bokstavligen under mattan på grund av "bristande resurser", vilket naturligtvis inte kommer att göra vår kommun särskilt kul att bo och verka i i framtiden.
Inläggen här in plenum var: (SN) 6; (M) 6.
Lite förvånande var att (SD) inte deltog i debatten, eftersom de tidigare signalerat att de oroar sig över just skolkapaciteten i Nynäshamns kommun.

Så var det med detta!
2019-12-20, 00:50


Många känsliga frågor och oklara besked.


| Startsidan |

©2019 Ingemar Carleman | Utgåva 67:19 | 2019-12-20